Doelmatigheidstoets

Als de initiatiefnemer covergistingsmaterialen toevoegt aan de vergistingsinstallatie die afvalstoffen zijn, moet het bevoegd gezag een doelmatigheidstoets uitvoeren. Het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) geeft voor verschillende afvalstoffen in een sectorplan een minimumstandaard voor de verwerking van afvalstoffen. Uitgangspunt is dat het covergisten van mest met covergistingsmaterialen, die staan in bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, voldoet aan de minimumstandaard voor verwerking van het LAP. Als het digestaat als meststof wordt toegepast, is dit doelmatig.

Covergistingsmaterialen niet in bijlage Aa

Als de initiatiefnemer covergistingsmaterialen wil toevoegen, die niet in bijlage Aa staan, is het toepassen van het digestaat als meststof niet toegestaan. Voor de doelmatigheidstoets is het dan belangrijk dat er een nuttige toepassing voor het digestaat gevonden kan worden.

Beleidsuitgangspunt

Beleidsuitgangspunt is dat als de initiatiefnemer covergistingsmaterialen wil toepassen, die niet in bijlage Aa, zijn vermeld, hij eerst een verzoek doet om een stof aan de lijst toe te voegen. Iedereen kan via de website van RVO.nl een verzoek doen om een stof aan de lijst toe te voegen. Zodra de afvalstof of reststof in bijlage Aa staat, kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning milieu aanvragen om dit covergistingsmateriaal te vergisten (zie ook paragraaf Afvalstoffenbeheer).