Bodem

Er zijn verschillende procesonderdelen voor bodemrisico's van belang. Per onderdeel is vermeld welke eisen voor de specifieke onderdelen nodig zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken zoals staat in de  Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Daarnaast moeten in de omgevingsvergunning milieu de eisen staan, die gelden voor een bodembeschermende voorziening zoals opgenomen in afdeling 2.1 Bodem van de Activiteitenregeling. Voor IPPC-bedrijven is het niet nodig deze eisen in de vergunning op te nemen, omdat de bodemeisen in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit direct werkend zijn. Dit staat in artikel 2.8b van het Activiteitenbesluit.