Emissies naar de lucht

Bij een covergistingsinstallatie komen emissies naar de lucht voor. In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit staan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht, ook voor vergunningplichtige bedrijven. De emissiegrenswaarden uit afdeling 2.3 gelden niet als er in hoofdstuk 3, 4 en 5 emissiegrenswaarden voor lucht staan.