Opslaan vergistingsgas in gaszak

Voor het opslaan van vergistingsgas in een gaszak onder lichte overdruk (0,1-0,3 bar) geldt een veiligheidsafstand. Uitgangspunt zijn de veiligheidsafstanden in de RIVM-Rapporten ‘Veiligheid grootschalige productie van biogas’ (RIVM, 2010) en ‘Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas’ (RIVM, 2008). De afstand wordt bepaald door de hoeveelheid vergistingsgas die wordt opgeslagen, meer of minder dan 4.000 m3.

Inrichtingen met een vergistingsgasopslag tot en met 4.000 m3

Voor het opslaan van vergistingsgas tot en met 4.000 m3 (met een gehalte waterstofsulfide tot 1 vol%) is een veiligheidsafstand van 50 meter voldoende. Deze afstand geldt vanaf het midden van de vergistingsgasopslag (zie paragraaf 3.3 ‘Zonering in het bestemmingsplan’). Binnen deze afstand mogen geen kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) liggen. Daarnaast liggen er bij voorkeur ook geen beperkt kwetsbare objecten, zeker niet bij oprichting van een nieuwe vergistingsinstallatie.

Ook is het van belang dat de PR 10-6 contour niet buiten de grens van de inrichting komt te liggen. Het ligt daarnaast niet voor de hand binnen de risicocontour nevenactiviteiten met een verblijfsfunctie uit te voeren, zoals een boerengolf of een camping. Bij voorkeur ligt ook de bedrijfswoning buiten de contour.

Bij het beoordelen van de aanvraag moet worden getoetst of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voorschrift: afstanden gaszak
1. De afstand tussen een gaszak met vergistingsgas en buiten de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare objecten is ten minste 50 meter. Deze afstand geldt vanaf het middelpunt van de gaszak.
2. Binnen de hiervoor genoemde afstand is overnachting en recreatief verblijf door derden niet toegestaan.

In de omgeving van de opslag van het vergistingsgas moeten ontstekingsbronnen worden voorkomen. Verder moet een gaszak tegen externe belasting (aanrijding of scherpe voorwerpen) worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld met een hekwerk of een andere gelijkwaardige voorziening. Het plaatsen van een gaszak in een afgesloten ruimte kan leiden tot een explosie en moet worden voorkomen. Voorschrift: locatie gaszak
1. Op plaatsen waar verhoogd gevaar van aanrijding bestaat, zijn installatieonderdelen in de aanrijdingsrichting beschermd.
2. Het opstellen van een gaszak in een afgesloten ruimte is niet toegestaan.

Inrichtingen met een vergistingsgasopslag groter dan 4.000 m3

Voor vergistingsgasopslagen groter dan 4.000 m3 gelden in ieder geval de eisen die gelden voor kleinere opslagen. Bij grotere opslagen kan een grotere veiligheidsafstand nodig zijn. Bij grotere opslagen wordt het gehalte waterstofsulfide in het vergistingsgas nog bepalender. Bij grotere opslagen waar het gehalte waterstofsulfide van het vergistingsgas op zou kunnen lopen tot boven 1 vol% kan het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing zijn (zie paragraaf 2.5 ‘Besluit risico’s zware ongevallen’).

De definitie van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Samengevat gaat het om gebouwen waar mensen verblijven, zoals woningen, kantoorgebouwen, scholen, campings, sporthallen, winkels, hotels, restaurants en ziekenhuizen.