Buiten gebruik stellen van de installatie

Een covergistingsinstallatie moet op juiste wijze buiten gebruik wordt gesteld. De volgende stappen zijn in ieder geval nodig als een installatie voor langere tijd of definitief buiten gebruik wordt gesteld. Deze stappen gelden ook bij het buiten gebruik stellen van een voorziening voor het opslaan van vergistingsgas.

Stappen buiten gebruik

  1. Eerst wordt het restant vergistingsgas uit de installatie verwijderd. Het vergistingsgas wordt als mogelijk nuttig toegepast. Alleen als dat niet mogelijk is wordt het vergistingsgas vernietigd of afgevoerd met zo min mogelijk gevaar voor mens en milieu.
  2. Zodra de installatie niet meer gasdicht is, wordt het overgebleven digestaat zo snel mogelijk uit de installatie verwijderd en gestabiliseerd.

Ook na deze stappen kunnen in een gesloten ruimte waarin dierlijke mest, digestaat of vergistingsgas heeft gezeten, toxische en/of brandbare gassen aanwezig zijn. Alleen met de juiste voorzorgsmaatregelen kan de ruimte worden betreden. Zie ook de website ‘Mestgassen, laat je niet verrassen!’.

Voorschrift: buiten gebruik stellen
1. Bij het buiten gebruik stellen van de installatie wordt het restant vergistingsgas uit de installatie verwijderd. Het restant vergistingsgas wordt als mogelijk nuttig toegepast. Als dit niet mogelijk is wordt het vernietigd of anders afgevoerd met zo min mogelijk gevaar voor mens en milieu.
2. Het overgebleven digestaat wordt gestabiliseerd zodra een vergistingstank of na-opslag buiten bedrijf wordt gesteld en niet meer gasdicht is.
3. Het bevoegd gezag wordt ten minste 4 weken voorafgaand aan het buiten gebruik stellen hierover geïnformeerd. Hierbij wordt een plan van aanpak overgelegd.