Kwaliteitsverklaring

Bij de installatie hoort een kwaliteitsverklaring. De leverancier zorgt voor deze verklaring. In de kwaliteitsverklaring staan de eisen die nodig zijn voor een veilig en milieuverantwoord gebruik van de installatie.

Inhoud kwaliteitsverklaring

De volgende informatie moet in ieder geval in de verklaring staan:

 1. welke materialen zijn toegepast
 2. hoe de gasdichtheid van de installatie is geborgd en wordt gemonitord
 3. hoe de explosieveiligheid van de installatie is geborgd en wordt gemonitord
 4. binnen welke procesparameters (druk, temperatuur) de installatie veilig en zonder afblazen van vergistingsgas in werking is
 5. de minimale en maximale verwerkingscapaciteit van dierlijke meststoffen en covergistingsmaterialen
 6. de productiecapaciteit van het vergistingsgas
 7. de buffercapaciteit voor het opslaan van vergistingsgas
 8. hoe de stabiliteit van het digestaat wordt geborgd
 9. de verwachte samenstelling van het ruwe vergistingsgas en het gas na ontzwaveling en hoe het gas in de vergistingstank wordt ontzwaveld
 10. de ligging van de overdrukbeveiliging(en) en de ingestelde druk
 11. hoe en hoe vaak onderhoud en controle nodig is en welke deskundigheid hiervoor nodig is
 12. de referentieperiode

De vergunninghouder vraagt de leverancier om een kwaliteitsverklaring.

Referentieperiode

In de kwaliteitsverklaring staat een referentieperiode. De referentieperiode is de periode waarin de leverancier verwacht dat de goede werking van de installatie is geborgd. Dit is op basis van het gebruik en onderhoud van de installatie zoals in de kwaliteitsverklaring staat. Deze referentieperiode is maximaal 15 jaar.

Vóór het einde van de referentieperiode is een nieuwe kwaliteitsverklaring nodig. De vergunninghouder moet op tijd de installatie door een deskundige laten inspecteren. Deze deskundige beoordeelt of er opnieuw een kwaliteitsverklaring afgegeven kan worden. Als eerst reparatie of onderhoud aan de installatie noodzakelijk is, zal dit (in overleg met het bevoegd gezag) zo snel mogelijk moeten gebeuren. Als de deskundige geen nieuwe kwaliteitsverklaring kan afgeven, wordt de installatie zo snel mogelijk buiten gebruik gesteld.

NTA 9766

De mestvergistingsinstallatie moet voldoen aan de NTA 9766. Een deskundige moet een kwaliteitsverklaring afgeven voor de mestvergistingsinstallatie met de bijbehorende onderdelen (na-opslag, bewerken en opslaan van vergistingsgas) waar dit uit blijkt. Het doel van de kwaliteitsverklaring is aan te geven onder welke voorwaarden de mestvergistingsinstallatie veilig kan worden gebruikt. De verklaring geeft aan hoe de mestvergistingsinstallatie is uitgevoerd. Ook is in de verklaring aangegeven hoe de mestvergistingsinstallatie moet worden beheerd en onderhouden. De deskundige is meestal de leverancier van de mestvergistingsinstallatie.

Voorschrift: kwaliteitsverklaring
1. Een vergistingsinstallatie voldoet aan de NTA 9766. Er is een verklaring waaruit dit blijkt.
2. De verklaring heeft een geldigheid van niet meer dan vijftien jaar.
3. Bij veranderingen aan de installatie en ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode wordt door een deskundige beoordeeld of de installatie nog steeds voldoet aan de NTA 9766 en wordt een kwaliteitsverklaring afgegeven met referentieperiode.
4. Als uit de beoordeling blijkt dat reparaties of wijzigingen noodzakelijk zijn, voert de vergunninghouder deze direct uit. De kwaliteitsverklaring wordt pas afgegeven na uitvoering van reparaties of wijzigingen.
5. Als geen nieuwe kwaliteitsverklaring kan worden afgegeven, wordt de installatie buiten gebruik gesteld.

Voorschrift: bediening
1. De vergistingsinstallatie wordt bediend door een deskundig persoon.
2. In de nabijheid van de vergistingsinstallatie zijn bedieningsinstructies aanwezig.