Luchtkwaliteit: salderen op gebiedsniveau?

Bij de vergunningverlening voor een installatie voor het bewerken of verwerken van mest kan de concentratie fijnstof een knelpunt zijn. Theoretisch is saldering in deze situatie een oplossing, maar in de praktijk zijn er teveel praktische bezwaren om het als een realistische mogelijkheid aan te merken.

Saldering is de mogelijkheid (op basis van artikel 5.16, eerste lid Wm) om initiatieven toch uit te voeren die in betekenende mate (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze initiatieven zorgen voor een overschrijding van de grenswaarden voor PM10 en stikstofdioxide én zijn niet in NSL opgenomen. Het gaat daarbij om initiatieven die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren.

In de praktijk wordt projectsaldering nauwelijks (meer) toegepast. De praktische bezwaren hebben onder andere betrekking op de hoeveelheid onderzoek die nodig is, de wettelijk te hanteren rekenmethode voor de emissie van stalsystemen én de juridische borging van de saldering. In het achtergronddocument Mestbewerking: Luchtkwaliteit en salderen (docx, 31 kB) wordt dit verder uitgewerkt.