Opslaan van mest

Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning milieu?

Voor het opslaan van drijfmest en digestaat en het opslaan van vaste mest zijn voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften gelden voor het opslaan van beperkte hoeveelheden mest, drijfmest of digestaat. Voor het opslaan van grotere hoeveelheden mest, drijfmest of digestaat blijft het Activiteitenbesluit buiten toepassing. In dat geval moeten voorschriften worden gesteld in de omgevingsvergunning milieu.

Meer informatie over de voorschriften onder het Activiteitenbesluit vindt u hier:

Het Besluit mestbassins en het Besluit landbouw zijn vervallen.

Ruimtelijke ordening

Meer informatie over ruimtelijke ordening en het opslaan van mest vindt u onder het onderdeel "Functies / Activiteiten" op de subsite "Ruimte":

Het opslaan van mest is een agrarische activiteit die in het algemeen past in de agrarische bestemming. Bij het mogelijk maken van mestopslag of het realiseren van woningen bij mestopslag is het van belang rekening te houden met geuroverlast.

Bij het regelen van mestopslag in bestemmingsplannen is het relevant onderscheid te maken tussen de opslag van drijfmest en digestaat en de opslag van vaste mest.

Interessante artikelen en websites