Natuurtoestemmingen

Menselijke activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden. Sommige natuurgebieden en sommige plant- en diersoorten worden speciaal beschermd tegen de gevolgen van menselijke activiteiten.

Toestemming natuur

Als een agrarisch bedrijf activiteiten wil uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuurgebieden of plant- en diersoorten, is daar in veel gevallen aparte toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig:

Relatie Besluit emissiearme huisvesting en Actieplan ammoniak

Bij de vergunning Wet natuurbescherming wordt het Besluit emissiearme huisvesting en het Actieplan ammoniak niet betrokken. Lees meer in de vragen en antwoorden:

Aanhaken

De toestemmingen Wet natuurbescherming kunnen zijn aangehaakt bij een omgevingsvergunning. Aanhaken kan plaatsvinden bij elk soort omgevingsvergunning (bouwen, milieu, slopen, et cetera). Voor het verlenen van die vergunning is dan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Aanhaken houdt per definitie in dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt.

Uw onderwerpen