PAS en AERIUS

Als een agrarisch bedrijf activiteiten wil uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuurgebieden, is in veel gevallen toestemming vanwege de Wet natuurbescherming nodig. Het gaat om toestemming voor handelingen met gevolgen voor natuurgebieden nodig. Meestal is de provincie bevoegd gezag. Bij het aanvragen van deze toestemming kan de agrariër een beroep doen op het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het PAS vervangt de passende beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming. Het geeft de onderbouwing dat de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen.

Natura 2000-gebieden

Het PAS geldt voor Natura 2000-gebieden.

PAS-gebieden

Toetsing

Kort gezegd komt PAS op het volgende neer. Bijdrages van < 0,05 mol N/ha/jaar zijn vrijgesteld (geen melding of vergunning nodig). Is de bijdrage =< 1 mol N/ha/jaar, dan is een melding nodig. Bij een bijdrage van > 1 mol N/ha/jaar is een vergunning vereist. Dit is begrensd tot maximaal 3 mol N/ha/jaar per inrichting. Voor meer informatie: stappenplan met uitleg op de site van BIJ12 PAS in uitvoering.

Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering. Zoals mest toepassen met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast voer. Door de combinatie van maatregelen ontstaat ruimte voor nieuwe economische activiteiten (ontwikkelingsruimte).

De PAS-periode loopt van 2015 tot 2021. Daarna wordt een nieuw besluit over PAS genomen.

PAS-maatregelen

De veehouder de voer- en managementmaatregelen toepassen die in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan. Bijlage 3 Rav bevat de rekenregels voor de berekening van de ammoniakemissie na toepassing van de PAS-maatregelen.

AERIUS

Rekenprogramma AERIUS maakt onderdeel uit van de PAS. Toegedeelde ontwikkelingsruimte wordt geregistreerd in AERIUS Register, zodat deze niet nog eens kan worden uitgegeven.

Besluit emissiearme huisvesting

Eén van de maatregelen van de PAS is het beperken van de stalemissies door aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden, om zo voldoende ontwikkelingsruimte voor de PAS te creëren. Dit is geregeld met het Besluit emissiearme huisvesting.

Geactualiseerde emissiefactoren

De scherpere maximale emissiewaarden zijn gebaseerd op geactualiseerde emissiefactoren. Deze staan in de gewijzigde Rav.

Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 17 juni 2015 de Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingplannen (pdf, 152 kB) uitgebracht.

Belangrijke stukken

Interessante websites

Helpdesks


Uw onderwerpen