Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komt eraan

De PAS is op 15 juni 2015 vastgesteld en treedt op 1 juli 2015 in werking. Hierover heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer in een brief van 14 april 2015 (pdf, 81 kB) geïnformeerd. De PAS is de Programmatische Aanpak Stikstof: een programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Edelhert©haagsepraatjes.nlDe PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Het programma moet daarnaast de vergunningverlening Natuurbeschermingswet vlot trekken. Economische ontwikkelingen worden weer mogelijk.

Dijksma schrijft de Kamer onder andere het volgende:

"Over de vaststelling en inwerkingtreding van het programma en het daarvoor benodigde tijdpad hebben wij de volgende bestuurlijke afspraken gemaakt: vaststelling op 15 juni en inwerkingtreding op 1 juli 2015. Ook de onmiddellijk daarmee samenhangende wetgeving zal in juli 2015 in werking treden: de Wet van 8 oktober 2014, houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische aanpak stikstof.

Daarnaast hebben wij afgesproken om een eerste actualisatie van AERIUS Monitor en inwerkingtreding van de partiële wijziging van het PAS die daaruit voortvloeit uiterlijk 15 december 2015 te laten plaatsvinden. Vervolgens zal AERIUS Monitor in ieder geval jaarlijks worden geactualiseerd."

Het Besluit huisvesting wordt ook gewijzigd. De wijziging treedt zo snel mogelijk in werking.

Lees hier meer over de PAS


Uw onderwerpen