Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli in werking

Vanaf 1 juli 2015 geldt de PAS: de Programmatische Aanpak Stikstof. De PAS verbindt maatregelen voor depositiereductie van stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen.

Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals mest toepassen met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Gebieden van de PASBij het doen van de aanvraag Natuurbeschermingswet doet de initiatiefnemer een beroep op de PAS. De PAS levert de onderbouwing voor de vereiste passende beoordeling. Met de PAS kan eenvoudiger worden aangetoond dat de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen.

Agrarische ondernemers kunnen de voer- en managementmaatregelen van de Regeling ammoniak en veehouderij gebruiken.
Lees hier meer over de PAS


Uw onderwerpen