Dubbeltelling en cumulatie

Bij een toets aan de grenswaarden moet de gehele concentratie fijn stof op het toetspunt bepaald worden. Daarbij moet het bevoegd gezag de eisen uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) volgen. Hierin staat dat men daarbij voor de achtergrondconcentratie de GCN moet gebruiken. Daarbij plaatst men soms twee vraagtekens:

  • Cumulatie: Hoe gaat men om met de bijdrage van andere grote bronnen in de omgeving.
  • Dubbeltelling: Hoe groot is de dubbeltelling van de bestaande veehouderij? De emissie van de veehouderij wordt in zijn geheel ingevoerd in ISL3a. Bij veel veehouderijen zit het bestaande deel al (uitgevlakt) in de achtergrondconcentratie verwerkt. Hier berekent men dus een lichte overschatting van de werkelijke concentratie.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe men een dubbeltellingcorrectie moet uitvoeren. Er staat ook een onderbouwing, waaruit blijkt dat men voor de achtergrondconcentraties alleen de GCN moet gebruiken.

Toelichting cumulatie

Rondom een bepaald toetspunt kunnen meerdere bronnen aanwezig zijn die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. In deze toelichting is beschreven op welke manier het bevoegd gezag hiermee om moet gaan bij een toets aan de luchtkwaliteitseisen (grenswaardetoets) voor een veehouderij.

Bij de grenswaardetoets moet het bevoegd gezag van de betreffende veehouderij alle emissiepunten meenemen. De berekening is dan representatief voor de beoogde situatie. Het betreft dan zowel de emissiepunten die niet wijzigen, als degene die wel wijzigen. Beiden moet het bevoegd gezag in de toets meenemen.

De emissiepunten van de omliggende veehouderijbedrijven en andere emitterende activiteiten in de directe omgeving worden niet meegenomen. Het uitgangspunt van de werkwijze zoals beschreven in de Rbl 2007 is namelijk dat de bijdragen van deze externe bronnen in de grootschalige concentratiegegevens (GCN kaarten) zijn opgenomen. Het ministerie van IenM publiceert daarom jaarlijks nieuwe GCN kaarten. Ook dit is beschreven in de Rbl 2007.

De juistheid van deze aanpak blijkt uit vaste jurisprudentie, zie onder meer de volgende uitspraken:

  • ABRvS 17 februari 2010, nr. 200902096/1/M2 (varkenshouderij Sevenum). Het effect van de bestaande bronnen van de nabijgelegen kalkoenhouderij mag men niet in de luchtkwaliteitstoets betrekken. Deze zijn al in de GCN opgenomen;
  • ABRvS 15 september 2010, nr. 201000715/1/M2 (veehouderij Landerd). De bestaande lokale bronnen mogen niet in de toets worden meegenomen.
  • ABRvS 10 november 2010, nr. 201000448/1/M2 (pluimveehouderij en geitenhouderij Leudal). De gevolgen van de bestaande inrichtingen in de directe omgeving mag niet bij de luchtkwaliteitstoets worden betrokken;
  • ABRvS 29 december 2010, nr. 201000770/1/M2 (varkenshouderij Nederweert). Er ligt een autosnelweg binnen 1 km van de veehouderij. Het effect ervan op de luchtkwaliteit mag men niet apart berekenen en betrekken bij de beoordeling van de gevolgen van de varkenshouderij op de luchtkwaliteit.

Toelichting dubbeltellingcorrectie

Er bestaat een mogelijkheid om de achtergrondconcentratie voor dubbeltelling te corrigeren. Deze ontstaat als al vergunde emissiepunten worden meegenomen in de berekening. Dit komt omdat de bijdrage hiervan op de luchtkwaliteit al is meegenomen in de achtergrondconcentraties. Dat kan betekenen dat te hoge totale concentratieniveaus worden berekend. In de Rbl 2007 is hiervoor een methode aangewezen die te downloaden is van de InfoMil website.


Uw onderwerpen