Lijst 2020 - vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

Sommige veehouderijen veroorzaken een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof op een gevoelig object. Deze veehouderijen zijn in bijlage I, onderdeel B onder 2 van het Besluit omgevingsrecht aangewezen als vergunningplichtig.

De lijst met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof van 2020 staat op de website rijksoverheid.nl. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de meest recente invoergegevens die gemeenten en provincies hebben aangeleverd voor de NSL Monitoring 2020.

Staatscourant

De kennisgeving van deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 18 december 2020, nummer 66280. Deze lijst met inrichtingen is  komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 30 april 2020, nummer 23868.

Aanpassingen

Vergeleken met de lijst van april 2020 zijn 15 veehouderijbedrijven van de lijst afgevoerd en 3 nieuwe veehouderijbedrijven toegevoegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beoordeeld of een veehouderijbedrijf bijdraagt aan een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof. Zij heeft daarbij de manier van toetsing gebruikt die gemeenten ook gebruiken in het kader van de vergunningverlening.

Op de lijst staan bedrijven die zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Door de vergunningplicht heeft het lokale bevoegd gezag meer juridische mogelijkheden om voorschriften te stellen aan de fijnstof uitstoot van die veehouderijen.

Meer informatie