Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd voor veehouderijen

Voor het berekenen van de concentraties fijnstof voor veehouderijen is het vanaf 1 november 2017 mogelijk om af te wijken van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen.

Voor het berekenen van de concentraties fijnstof voor veehouderijen was het tot nu toe verplicht om de vastgestelde emissiefactoren voor fijnstof te gebruiken. Deze emissiefactoren stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks vast.

Afwijken is mogelijk

Vanaf 1 november 2017 is het mogelijk om af te wijken van de vastgestelde emissiefactoren voor fijnstof. Voor het berekenen van de concentraties fijnstof kan het bevoegd gezag ook andere emissiefactoren gebruiken. Hiervoor is goedkeuring nodig van de minister. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat van de Rav (e-mail: rav@rvo.nl). Zodra het verzoek is goedgekeurd, kan de betreffende emissiefactor voor fijnstof worden gebruikt in de berekening.

Innovatieve technieken

Deze wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is mede op verzoek van diverse gemeenten. Waaronder de samenwerkende Gelderse en Utrechtse gemeenten uit de Regio Food Valley. Het wijzigen van de Regeling maakt het mogelijk om innovatieve technieken voor de reductie van fijnstof in de praktijk toe te kunnen passen.

Meer leest u in de Handreiking fijnstof en veehouderijen: Bepalen van fijnstof blootstelling – emissiefactoren