Ionisatiefilter met luchtcirculatie

Het systeem omvat een verwijderingsfilter in de stal waardoor continu stallucht wordt aangezogen en na reiniging weer teruggebracht in de stal. De verwijdering van stof in het filter is gebaseerd op ionisatie van de stofdeeltjes en afvang via afspoelbare verzameloppervlakten. De uitgaande stallucht wordt niet gewassen.

Uitvoering

De vervuilde stallucht wordt met de boven het filter geplaatste ventilator van onder naar boven door het filter met collecteer(=verzamel)-oppervlakken gezogen. De stofdeeltjes worden door ionisatie negatief geladen en aangetrokken door de collecteeroppervlakken. Hierdoor worden ze aan de luchtstroom onttrokken.

Na aanhechting aan de collecteeroppervlakken worden de stofdeeltjes regelmatig automatisch van de oppervlakken verwijderd door een spoelsysteem. Het stof wordt weggespoeld met een reinigingsmiddel dat vanaf bovenaf door het collecteeroppervlak wordt geleid waarbij het aangehechte stof wordt periodiek weggespoeld en opgevangen in een bak onder het filter. Het systeem moet worden uitgerust met een verzegelde kilowatturenteller om de werking te kunnen controleren/verifiëren.

Verwijderingsrendement

Uit onderzoek blijkt dat het ionisatiefilter een verwijderingsrendement in de stallucht geeft van 63 tot 97%. Er werd geen reductie gevonden in de uitgaande lucht. Nader onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de recirculatie-effecten.

Overige milieueffecten

In de onderzoeken naar ionisatie met negatieve coronadraden is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik. Het systeem geeft een afvalwaterstroom met stof die moet worden opgeslagen en afgevoerd. Onduidelijk is hoe deze afvalstroom kan worden afgezet of gebruik

Toepasbaarheid

De techniek is toegepast bij een leghennenstal met volièrehuisvesting. De techniek is toepasbaar bij alle pluimveecategorieën en is onafhankelijk van de wijze van ventilatie. De techniek is stabiel, makkelijk te installeren en robuust met weinig storingsgevoelige onderdelen. De techniek kan worden gecombineerd met een end-of-pipe systeem. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen. De techniek is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar op de markt.

Kosten

De exploitatiekosten van negatieve ionisatie zijn nihil en bestaan uit een geringe toename van elektraverbruik en de kosten voor afvoer van het spoelwater. Het systeem vergt nauwelijks arbeid. De totale arbeidsduur voor controle, schoonmaken en onderhoud wordt geschat op minder dan 10 uur per jaar. Het systeem is zonder meerkosten in bestaande stallen in te bouwen.

Informatiebron

Livestock Research WUR, Rapport 462: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een ionisatiesysteem op vleeskuikenbedrijven, maart 2011.