Systematiek milieuregels voor agrarische bedrijven

Hier vindt u uitleg over de systematiek van milieuregelgeving voor agrarische bedrijven. Voor informatie over de systematiek in het algemeen kunt u meer lezen op onze pagina's over integrale regels.

Het Activiteitenbesluit bevat milieuregels voor agrarische bedrijven. Voor type B-bedrijven bevat het alle voorschriften. Daarnaast kan een omgevingsvergunning milieu nodig zijn. In dat geval gelden de voorschriften van de vergunning naast voorschriften uit het Activiteitenbesluit. De aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu wordt getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en het toetsingskader voor fijnstof.

Een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) kan nodig zijn voor oprichting, wijziging en uitbreiding van een veehouderij. Een OBM is een vergunning zonder voorschriften.

Het Besluit emissiearme huisvesting geldt altijd, ongeacht of het gaat om een vergunningplichtig bedrijf of niet.

Deze milieuregelgeving is van toepassing als sprake is van een 'Wm-inrichting'.

veehouderij

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat milieuregels voor agrarische bedrijven. Afdeling 3.5 bevat bepalingen over agrarische activiteiten. Ook afdeling 3.4 met voorschriften over opslag van stoffen is vaak van toepassing.

Omgevingsvergunning milieu

Sommige bedrijven hebben naast het Activiteitenbesluit een omgevingsvergunning milieu nodig. Dan geldt het toetsingskader van de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder.

OBM

Bij agrarische bedrijven kan een OBM nodig zijn: een OBM kleinschalig vergisten van mest, een OBM fijnstof en en OBM milieueffectrapportage.

Overzicht drempels dieraantallen

Overzicht drempels dierenaantallen

Kijk per diercategorie bij welke aantallen een OBM fijnstof, een OBM m.e.r. of een omgevingsvergunning milieu nodig is, en of sprake is van een IPPC-installatie.

Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit emissiearme huisvesting bevat direct werkende regels voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. Het gaat om maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof.

Wanneer is sprake van een 'Wm-inrichting'?

Deze milieuregelgeving is van toepassing op 'Wm-inrichtingen'. Bij veehouderijen is er jurisprudentie over de vraag wanneer sprake is van een inrichting.

Jurisprudentie

Op een rij jurisprudentie over alles dat te maken heeft met de systematiek specifiek bij agrarische bedrijven.