Systematiek agrarische milieuregelgeving

De wet- en regelgeving voor agrarische bedrijven zit ingewikkeld in elkaar.

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften waar alle agrarische bedrijven aan moeten voldoen. Daarnaast hebben sommige agrarische bedrijven nog een omgevingsvergunning milieu nodig, bijvoorbeeld vanwege de aard of omvang van een activiteit (zoals opslag van mest, of houden van nertsen).

Voor het houden van bepaalde soorten en aantallen dieren en voor mestvergisting kan een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig zijn.

Voor veehouderijen die onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vallen, gelden extra eisen.

Voor het houden van landbouwhuisdieren staat de regelgeving nog eens apart op een rij. Onder andere de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij en het Besluit emissiearme huisvesting kunnen van toepassing zijn.

wasgoed platteland