Systematiek milieuregels voor agrarische bedrijven

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels voor agrarische bedrijven. Voor type B-bedrijven staan hierin alle voorschriften. Daarnaast kan een omgevingsvergunning milieu nodig zijn (type C-bedrijven). De aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu wordt getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en het toetsingskader voor fijnstof. Een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) kan nodig zijn. Een OBM is een vergunning zonder voorschriften. Het Besluit emissiearme huisvesting geldt altijd en stelt emissie-eisen voor stallen.

Deze milieuregelgeving is alleen van toepassing als sprake is van een inrichting zoals in de Wet milieubeheer staat.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels voor agrarische bedrijven. Met name in afdeling 3.4 en 3.5.

Wm-inrichting

Als iets geen inrichting is, gelden de milieuregels niet.

OBM

Soms is een OBM nodig. OBM kleinschalig vergisten van mest, OBM fijnstof en OBM milieueffectrapportage.

Drempels dieraantallen

Bij welke aantal dieren is een OBM fijnstof, een OBM m.e.r. of een omgevingsvergunning milieu nodig. Wanneer is het een IPPC-installatie.

Overzicht drempels dieraantallen

Besluit emissiearme huisvesting

In het Besluit staan voor stallen maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof.

Omgevingsvergunning

Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Daarnaast bestaat de omgevingsvergunning natuur.

Jurisprudentie

Jurisprudentie over onder andere het begrip inrichting en de OBM.

Vragen en antwoorden

Over onder andere het begrip inrichting.