Omgevingsvergunning milieu bij veehouderijen

Voor grotere veehouderijen en voor nertsenhouderijen is een omgevingsvergunning milieu nodig. Ook andere activiteiten dan het houden van landbouwhuisdieren kunnen veehouderijen vergunningplichtig maken. Bijvoorbeeld het opslaan van mest. Daarnaast kan een OBM nodig zijn. Vaak is eerst een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig voordat een aanvraag kan worden ingediend.

De omgevingsvergunning moet worden beoordeeld op onder andere de emissie van ammoniak, geur en fijnstof. Ook gezondheidsrisico's zijn een te beoordelen aspect.

Zie ook: algemene informatie omgevingsvergunning milieu.

Vergunningplicht

Er zijn diverse redenen dat een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Milieuneutrale wijzigingen

De voorwaarden voor milieuneutrale wijzigingen staan in artikel 3.10 lid 3 Wabo.

IPPC-veehouderijen

Grote varkens- en pluimveebedrijven vallen onder de Richtlijn industriële emissies.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u vragen en antwoorden over de omgevingsvergunning milieu bij veehouderijen.

Activiteitenbesluit

Voor veehouderijen met omgevingsvergunning milieu geldt maar een deel van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

OBM

Een veehouderij kan naast de omgevingvergunning milieu een OBM milieueffectrapportage of een OBM mestvergisting nodig hebben. Een OBM fijnstof is nooit nodig.

MER

Voordat een aanvraag kan worden ingediend is vaak een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig.

Vóór de Wabo

Vóór de Wabo kon de milieuvergunning van rechtswege vervallen. En er bestond een koppeling tussen bouw- en milieuvergunning.

Geur

De omgevingsvergunning milieu moet worden getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet bevat immissie-eisen voor geur.

Ammoniak

De omgevingsvergunning milieu moet worden getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij. Vanwege de bescherming van zeer kwetstbare gebieden tegen ammoniakemissie.

Fijnstof

De omgevingsvergunning milieu moet getoetst aan de grenswaarden luchtkwaliteit. De Handreiking fijnstof geeft aan dit moet.

Gezondheid

Bij het beoordelen van een omgevingsvergunning milieu moet worden gekeken naar gezondheidsrisico's.