Gold de koppeling tussen bouwen en milieuvergunning van het vroegere artikel 20.8 Wet milieubeheer ook voor bestaande bouw?

Vraag

Gold het voormalige artikel 20.8 van de Wet milieubeheer ook in de situatie van bestaande bouw? Dus een bestaand gebouw- met of zonder bouwvergunning - waarin op een later moment dan de bouw van het bouwwerk, zich een bedrijf vestigde dat een milieuvergunning nodig had? Dit speelde onder de Wet milieubeheer zoals die gold vóór inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Antwoord

Nee.

In voormalige artikel 20.8 Wet milieubeheer (Wm) stond, kort samengevat, dat een bedrijf de milieuvergunning mocht gebruiken als de bouwvergunning was verleend voor de betrokken inrichting.

De rechter heeft bepaald dat artikel 20.8 Wm ook gold in een situatie van bestaande bouw - met of zonder bouwvergunning - waarin zich op een later moment dan de bouw van het bouwwerk, een bedrijf vestigde dat een milieuvergunning nodig had.

Zie ABRvS, 12 november 2003, 200206624/1. "De Afdeling overweegt dat de in artikel 8.5, tweede lid, Wm en artikel 5.3 van het Inrichtingen- en verguningenbesluit neergelegde regeling ter coördinatie van het indienen van de aanvraag, naar welke regeling in artikel 20.8 Wm wordt verwezen, is gericht op de situatie waarin het gaat om het daadwerkelijk, feitelijk oprichten van een inrichting, dat is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Verder blijkt uit de wetsgeschiedenis dat met artikel 20.8 Wm wordt beoogd te voorkomen dat een inrichting op grond van de milieuvergunning feitelijk wordt opgericht of uitgebreid/ veranderd zonder een daartoe verleende bouwvergunning. In een situatie waarin het bouwwerk al is opgericht - met of zonder bouwvergunning - ziet de milieuvergunning echter op de te verrichten activiteiten binnen de inrichting en kan deze niet worden geacht betrekking te hebben op het oprichten (of veranderen) van het gebouw zelf, waarop de omschrijving van het begrip 'bouwen' in de Woningwet ziet. In een bestaand gebouw kan aldus een milieuvergunningplichtige inrichting worden opgericht, zonder dat daarvoor tevens een bouwvergunning is vereist. (TK 1989-1990, 20 066, nr. 18.) Het vorenstaande leidt de Afdeling tot de conclusie dat artikel 20.8 Wm niet van toepassing is op besluiten, waarbij een milieuvergunning wordt verleend voor een inrichting, waarvoor in het verleden zonder bouwvergunning is gebouwd, terwijl de aangevraagde activiteiten op zich geen bouwvergunningplichtige verandering of uitbreiding van dat gebouw met zich brengen."

Herhaald in bijvoorbeeld ABRvS, 201307900/1/A4, 12 maart 2014, Boxmeer.

Dit gold voor zowel een oprichtings- als een veranderingssituatie.