200203483/1 Baarn

Onderwerp: Begrip inrichting, kleinschalig of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
Verweerder heeft een verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen wegens het zonder vergunning krachtens de Wm houden van kippen afgewezen.

Het geschil spitst zich toe op de beantwoording van de vraag of hier sprake is van een inrichting in de zin van de Wm. Ter zitting is gebleken dat het aantal in de tuin aanwezige kippen enigszins fluctueert, maar dat een aantal van 100 stuks een representatief beeld geeft van de situatie ter plaatse. Voorts is gebleken dat er twee hokken zijn gebouwd en dat er een ziekenboeg is voor zieke kippen.

Afdeling:
De Afdeling overweegt dat niet is gebleken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie of van bedrijfsmatige commerciële activiteiten. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat moet worden gesproken van een bedrijfsmatige activiteit. Gelet op het aantal gehouden kippen en de wijze waarop deze dieren zijn gehuisvest, waardoor een zekere continuïteit bestaat van de verrichte activiteiten, te weten het houden van dieren, is de Afdeling van oordeel dat in dit geval wel sprake is van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is en derhalve van een inrichting. Dat de Meststoffenwet een andere systematiek kent, namelijk dat de grens van 250 kippen bepalend is voor het antwoord op de vraag of sprake is van hobbymatig dan wel bedrijfsmatig houden van kippen, maakt dit niet anders.

Datum uitspraak:
29 januari 2003
Zaaknummer:
200203483/1
Vindplaats:
JournaalMilieuAgrarischeSector2003-3/62
Instantie:
gemeente