Moet ik bij IPPC en m.e.r. uitgaan van het aantal dieren of van het aantal dierplaatsen?

Vraag

Moet ik bij milieu-effectrapporage (m.e.r.) en IPPC uitgaan van het aantal dieren of van het aantal dierplaatsen?

Antwoord

Van het aantal dieren. Bij IPPC en m.e.r. gaat de regelgeving uit van het aantal dierplaatsen. Maar zolang een methode ontbreekt om het aantal dierplaatsen te bepalen, telt het aantal dieren. En niet het aantal dierplaatsen. Dit blijkt uit jurisprudentie. Bijvoorbeeld:

  • ABRvS, 200701273/1, 12 december 2007, Putten: "Aangezien het aantal in de inrichting te houden dieren bepalend is voor de mate van verontreiniging en, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 11 mei 2005 in zaak no. 200404617/1, een methode ontbreekt voor het bepalen van het aantal in de inrichting aanwezige dierplaatsen, moet bij de vraag of een veehouderij een gpbv-installatie is worden uitgegaan van het aantal aangevraagde of vergunde dieren en niet van het aantal dierplaatsen. "
  • ABRvS, 200404617/1, 11 mei 2005, Son en Breugel (m.e.r.)
  • ABRvS, 200302659/2, 25 juni 2003, Boxmeer (m.e.r.)

Ook als de stallen zo groot zijn dat er makkelijk meer dieren gehouden kunnen worden, maar er geen concrete plannen zijn om dat echt te gaan doen, is het aantal dieren bepalend. Dat blijkt uit ABRvS, 200501056/1, 23 november 2005, Noordoostpolder.

De rechter oordeelde daarin: "Het enkele feit dat de stallen qua oppervlakte op zich zodanig groot zijn dat hierin een groter aantal dieren dan is aangevraagd kan worden gehouden is daartoe niet doorslaggevend. Van in ieder geval ten tijde van het nemen van het bestreden besluit bestaande concrete plannen tot uitbreiding van de inrichting is niet gebleken."

In Rechtbank Oost-Brabant, SHE 13/519 en SHE 13/525, 6 juni 2014, Asten, had de aanvrager 1 kuiken minder aangevraagd dan de drempelwaarde voor m.e.r. Het ging om een uitbreiding in 39.999 vleeskuikens. Volgens eisers was een formele MER-beoordeling nodig, zeker omdat er ook een nieuw stalsysteem kwam.

De rechtbank ging hier niet in mee: '5.3 Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder terecht volstaan met een vormvrije MER-beoordeling. De drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) worden namelijk niet overschreden. De stelling dat aanvrager opzettelijk 1 kuiken minder heeft aangevraagd, wat daar verder ook van zij, leidt niet tot een ander oordeel. Ook de omstandigheid dat het stalsysteem wordt gewijzigd betekent niet dat 40.000 of meer vleeskuikens extra worden gehouden."