Kan ik bij een IPPC-veehouderij een luchtwasser vergunnen? Is die wel BBT?

Vraag

Is het mogelijk een omgevingsvergunning milieu te verlenen, als een IPPC-veehouderij een luchtwasser heeft? Is een luchtwasser wel een Beste Beschikbare Techniek (BBT)?

Antwoord

Ja, dat kan. Het is wel nodig om niet alleen ammoniak, maar ook andere milieueffecten te bekijken.

Luchtwassers kunnen BBT zijn

Zie bijvoorbeeld uit ABRvS, 200409343/1, 1 juni 2005, Echt-Susteren. De Afdeling vond het aannemelijk dat de emissiewaarde niet hoger was BBT volgens de BREF intensieve veehouderijen. Het vergunde stalsysteem had geen andere negatieve milieueffecten, die groter waren dan de systemen van de BREF. Daarom was het vergunde stalsysteem en daarmee de in feite vergunde ammoniakemissie, gebaseerd op BBT. Het was een stalsysteem met een chemische luchtwasser met 95% emissiereductie).

Zie ook:

Beoordelen van andere milieueffecten

Luchtwassers zijn in de BREF niet opgenomen als BBT. Als een veehouder een luchtwasser wil plaatsen, moet het bevoegd gezag de ammoniakemissie en andere milieueffecten beoordelen. Ze moet die vergelijken met de systemen, die volgens de BREF wél BBT zijn.

Meestal is dat de emissiewaarde voor ammoniak bij een luchtwasser gelijk of lager. Negatieve milieueffecten zijn de stijging van het energieverbruik en het ontstaan van afvalwater. Dat hoeft geen belemmering te zijn, als de veehouder het energieverbruik zo laag mogelijk houdt er een milieuhygiënisch verantwoorde bestemming is voor het afvalwater. Meer informatie vindt u in het Informatieblad Veehouderijen E11 (pdf, 603 kB)).

Dat andere milieueffecten belangrijk zijn, blijkt uit ABRvS, 200603909/1 van 17 januari 2007 (Alphen-Chaam).

Daarin oordeelt de rechter dat: "het bevoegd gezag alleen het ammoniakvoordeel heeft beoordeeld en geen rekening heeft gehouden met de nadelen, te weten een hoog energieverbruik en - voor het chemisch luchtwassysteem - het van het systeem afkomstige afvalwater door bijvoorbeeld voorschriften aan de vergunning te verbinden ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het energiegebruik en het afvalwater. In zoverre is het bestreden besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, dat eist dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten, en in strijd met artikel 3:46 van die wet niet deugdelijk gemotiveerd."