Tel ik bij IPPC de diercategorieën bij elkaar op of niet?

Vraag

Moet ik voor IPPC pluimvee, mestvarkens en zeugen bij elkaar optellen? Dit staat namelijk wel zo in categorie 6.6 van bijlage I van de Richtlijn. (pdf, 4.2 MB)

Antwoord

Nee. Omdat het aparte rubrieken zijn, mogen de de activiteiten niet bij elkaar worden opgeteld. Dus pluimvee, mestvarkens en/of zeugen niet bij elkaar optellen. Hierover heeft de rechter zich uitgesproken.

ABRvS 200508099/1 van 3 mei 2006, Barneveld. Het ging hier om een bedrijf met onder meer 1.474 mestvarkens, 20.000 opfokhennen en 19.995 legkippen. De Afdeling oordeelt dat uit het stelsel van de richtlijn en het gebruik van het woord ‘of' blijkt dat deze activiteiten niet bij elkaar moeten worden opgeteld:

"Uit het stelsel van de Richtlijn volgt dat het houden van opfokhennen en legkippen (pluimvee) enerzijds en het houden van mestvarkens anderzijds te onderscheiden activiteiten zijn die behoren tot respectievelijk de categorie genoemd in bijlage I, onder 6.6, aanhef en onder a, van de Richtlijn en de categorie genoemd in bijlage I, onder 6.6, aanhef en onder b, van de Richtlijn. Uit de bewoordingen van bijlage I, onder 6.6, aanhef en onder a, b en c, van de Richtlijn, onder meer uit het gebruik van het woord "of", volgt naar het oordeel van de Afdeling verder dat, bij de beoordeling van de vraag of de inrichting onder de werkingssfeer van de Richtlijn valt, de capaciteiten van deze activiteiten niet bij elkaar dienen te worden opgeteld."

De Afdeling heeft herhaald in andere uitspraken, zie bijvoorbeeld:

Voorbeelden waarin wel wordt opgeteld:

  • Een bedrijf met 3 glasovens met elk een capaciteit van 10 ton/dag valt wel onder IPPC: binnen dezelfde rubriek worden de capaciteiten opgeteld; in dit geval boven de drempelwaarde.
  • Een veehouderij met een stal voor 1.500 mestvarkens en een tweede stal voor 1.000 mestvarkens (binnen dezelfde inrichting) ook: ook hier is overschrijding van de drempelwaarde.