Hoe ga ik in de IPPC-database om met vleeskuikens, waar vul ik die in?

Vraag

Hoe ga ik om met de categorieën (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E4 Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)) en vleeskuikens (E5 Rav) in de IPPC-database? (IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control)

Antwoord

Het probleem voor categorie E 4 ((groot-)ouderdieren van vleeskuikens) is, dat de BREF (BAT Reference Document) geen technieken bevat. Er staan wel maximale emissiewaarden in het Besluit huisvesting.

Voor diercategorie E 5 (vleeskuikens) is het punt, dat alle systemen een minstens even lage ammoniakemissie hebben als de systemen die Beste beschikbare technieken (BBT) zijn volgens de BREF. Nederland heeft gekozen voor een strengere eis dan op grond van de BREF verwacht wordt. Maar de systemen hiervoor zijn nog niet erg lang beschikbaar.

Voor diercategorieën E 4 en E 5 geldt:

  • Huisvestingsystemen met een emissiefactor kleiner dan of gelijk aan de maximale emissie­waarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen aan BBT. Zowel bij bestaande als bij nieuwe huisvestingssystemen.
  • Bestaande huisvestingssystemen die niet aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen en waarvoor vergunning is verleend vóór 1 januari 1997, zijn BBT tot 1 januari 2010 (of 1 januari 2013 voor kleine bedrijven of kleine neventakken zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, van het Besluit huisvesting).
  • Bestaande huisvestingssystemen die niet aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen en waarvoor vergunning is verleend na 1 januari 1997, zijn BBT tot 1 januari 2012 (of 1 januari 2013 voor kleine stallen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Besluit huisvesting).

Onafhankelijk van de datum van vergunningverlening is een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet aanwezig was (dus in 2007 of later gebouwd wordt) alleen BBT, bij een emissiefactor kleiner dan of gelijk aan de maximale emissie­waarden van het Besluit huisvesting.

Bij deze BBT-beoordeling kunt u eventuele nageschakelde technieken (categorie E 6) voorlopig buiten beschouwing laten.

De huisvestingsystemen gebouwd vóór 1 januari 2007, zijn voor het aspect ‘ammoniak’ dus ten minste tot 1 januari 2010 BBT. Als ook andere milieuaspecten als BBT aan te merken zijn, dan kan het hokje ‘inrichting BBT’ worden aangevinkt. Een indicatie hiervoor vindt u in de oplegnotitie bij de BREF, maar ook door op het nummer van het stalsysteem te drukken in de Rav.

Als het bedrijf conform BBT werkt, maar dit is nog niet geborgd in de vergunning, dan kan de vergunning alsnog aangepast worden of kan een aantekening gemaakt worden in het dossier. Daarna kan ook het hokje ‘vergunning BBT’ aangekruist worden.