Heeft een IPPC-veehouderij voor elke uitbreiding in dieren een omgevingsvergunning milieu nodig?

Vraag

Een bestaande veehouderij is een inrichting type C, omdat de veehouderij meer dan 1.200 vleesrunderen houdt. De veehouder wil uitbreiden met 20 schapen. Kan dit met een melding Activiteitenbesluit? Of moet dit met een omgevingsvergunning milieu?

Antwoord

Deze wijziging moet met een omgevingsvergunning milieu. Ook al overschrijdt de wijziging op zich niet de dierenaantallen waarvoor een omgevingsvergunning milieu verplicht is. De veehouder kan niet volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag toetst de aanvraag omgevingsvergunning aan de Wet ammoniak en veehouderij Wav) en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Dit volgt uit artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.4, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht.

Als eenzelfde uitbreiding met 20 schapen plaatsvindt bij een inrichting type B, vindt de beoordeling plaats op grond van artikel 3.113 tot en met 3.121 Activiteitenbesluit. De Wav en Wgv zijn niet van toepassing. De veehouder kan hiervoor melding Activiteitenbesluit doen.