Geur

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken. Geur brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven. Deze geuruitstoot verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de woon- en leefomgeving. Onder geurbelasting (of ‘immissie') verstaan we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Deze hoeveelheid kan worden gemeten of berekend.

Handleiding geur

2000 bbt industrie

Deze handleiding legt uit hoe het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau voor geur van bedrijfsmatige activiteiten anders dan veehouderij kan bepalen en handhaven.

Provinciaal geurbeleid

knikkers

Verschillende provincies geven op lokaal niveau invulling aan het Nederlandse geurbeleid. Deze pagina geeft een overzicht van de provincies die eigen geurbeleid hebben.

Nieuws

Uw onderwerpen

NTA 9065 Meten en rekenen geur

meetlint

De NTA 9065 gaat in op de opzet en uitvoering van kwalitatieve en kwantitatieve geuronderzoeken.

NTA 9055 Elektronische luchtmonitoring

lucht

De NTA 9055 stelt eisen aan het inzetten van een elektronische neus (e-neus) voor het signaleren van veranderingen in de samenstelling van de omgevingslucht.

Praktijkblad Geur

Lucht

In juni 2009 is een praktijkblad uitgekomen in de InfoMil L40 serie Meten van luchtemissies over het opzetten, uitvoeren en rapporteren van geurmetingen.