Aanleggen van een steiger of aanmeervoorziening

De opdrachtgever voor het aanleggen van de steiger, vlonder of aanmeervoorziening kan de waterbeheerder of een andere initiatiefnemer zijn. De regelgeving hiervoor is verschillend. Daarnaast is van belang of er gewerkt wordt in Rijkswater, in beheer van Rijkswaterstaat, of in regionaal water waar het waterschap bevoegd gezag is.

Aanleg door of in opdracht van de waterbeheerder

 • Als Rijkswaterstaat voor het beheergebied opdrachtgever/initiatiefnemer van de aanleg van de steiger, vlonder of aanmeervoorziening is (ongeacht de aard of omvang), geldt er geen vergunning- of meldplicht in het kader van de Waterwet (art. 6.12 Waterbesluit, tweede lid, onderdeel c).
 • Vindt de aanleg van de steiger, vlonder of aanmeervoorziening plaats in het beheergebied van een waterschap, dan blijkt de eventuele juridische verplichting uit de keur (of er wel of niet een watervergunning nodig is) van het waterschap van dat beheergebied.

Aanleg in een rijkswater door een andere opdrachtgever of initiatiefnemer

Dan geldt voor het aanleggen van een steiger, vlonder of aanmeervoorziening in principe de vergunning- of meldplicht. Dit is afhankelijk van de aard en omvang.

 • Melding: Het plaatsen van een steiger, vlonder of aanmeervoorziening, inclusief de bijbehorende voorzieningen, als deze liggen buiten de vaarweg en bestemd zijn voor recreatief gebruik, of naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik (art. 6.11 Waterregeling).
  Vergunning: De vergunningplicht geldt wel als het om steigers, vlonders of andere, aanmeervoorziening in kanalen gaat (art. 6.11, tweede lid Waterregeling).
 • Melding: Als de beheerder oordeelt dat vanwege de aard, beperkte omvang of korte aanwezigheid van de steiger, vlonder of aanmeervoorziening geen nadelige invloed op het waterstaatkundige beheer bestaat kan de meldplicht gelden. Dit moet via het vooroverleg worden vastgesteld.
  Vergunning: In overige situaties geldt voor het aanleggen van steigers, vlonders of aanmeervoorzieningen de vergunningplicht.

Aanleg in een regionaal water door een andere opdrachtgever of initiatiefnemer

Vindt de aanleg van de steiger, vlonder of aanmeervoorziening plaats in het beheergebied van een waterschap, dan moet de keur van het waterschap (en de daarbij horende algemene regels) worden geraadpleegd. Zo kan nagegaan worden of er een vergunning- of meldplicht geldt. Om zekerheid te krijgen is het raadzaam het waterschap te benaderen.

Andere vergunningen of wetten die mogelijk van toepassing kunnen zijn.

 • Omgevingsvergunning voor de aanleg van een activiteit (o.g.v. bestemmingsplan).
  Zie het omgevingsloket online: Omgevingsloket online. U kunt hier de vergunningcheck gebruiken om uit te zoeken of u
  • een melding moet doen
  • een vergunning aan moet vragen of
  • dat de handeling vergunningsvrij is en valt onder algemene regels.
 • Wanneer de steiger, aanmeervoorziening in een Natura 2000-gebied ligt of gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied kan een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig zijn. Wanneer een beschermde planten- en/of diersoort geraakt wordt door de activiteit is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig.