Lozen sulfaat

Vraag

Waarom is in het Activiteitenbesluit geen eis opgenomen voor het gehalte sulfaat bij het lozen in het vuilwaterriool?

Antwoord

Sulfaat was vroeger een probleem bij ziekenhuizen en bv prothesemakers bij het maken van gips. Bij prothesemakers is dat nu minder een probleem omdat vaker gewerkt wordt met harsen. Dat werkt nauwkeuriger.

Er is geen eis meer opgenomen voor sulfaat. In de praktijk  kunnen situaties voorkomen waarbij de duur of de omvang van de lozing zo beperkt is dat van een belemmering van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater of nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater geen sprake is. Ook niet wanneer bedrijfsafvalwater met een of meer van de genoemde kenmerken in een riolering wordt gebracht. Een voorbehandeling van het bedrijfsafvalwater zou in die situaties buitenproportioneel zijn. Als het voor de bescherming van het riool wel noodzakelijk is, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften stellen voor het lozen van sulfaat.

In het rioolstelsel kan onder anaërobe omstandigheden uit sulfaat zwavelzuur ontstaan. Dit zwavelzuur tast het beton aan waar het rioolstelsel van is gemaakt. Dit is de reden waarom eisen kunnen worden gesteld aan de lozing van sulfaat. Een gangbare norm voor sulfaat is 300 milligram per liter. Vooral oudere betonnen rioolstelsels kunnen door zwavelzuur danig aangetast worden.

Bij nieuwere rioolstelsels speelt dit probleem minder omdat het huidige beton waar rioolbuizen van gemaakt worden beter bestand is tegen zwavelzuuraantasting. Rioolbuizen met een levensduur langer dan 50 jaar zijn geen uitzondering. Als in het rioolstelsel geen beton is verwerkt speelt het probleem in het geheel niet. Hierbij is wel van belang dat ook aantasting op grote afstand van de lozing plaats kan vinden.

Het feit dat het rioolstelsel ter plaatse van de lozing bestand is tegen de sulfaatlozing wil niet zeggen dat de lozing ook toelaatbaar is. Dit met het oog op het gehele traject dat het afvalwater moet doorlopen tot de zuivering.

Als een bedrijf afvalwater wil lozen met sulfaat, is het zinvol om hierover overleg met het bevoegd gezag te hebben. Dit is nodig om zeker te zijn dat het belang van de bescherming van het milieu niet wordt geschaad. Als in een specifiek geval behoefte zou bestaan om voor het gehalte sulfaat een grens vast te leggen, kan het bevoegd gezag daartoe een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1 lid 3 stellen.

Zie voor meer informatie het Handboek Water: Systematiek algemene zorgplicht