Brzo 2015

De belangrijkste reden voor het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de totstandkoming van de Seveso III-richtlijn. Met die richtlijn wordt aangesloten bij de Europese indeling (classificatie) van gevaarlijke stoffen (CLP).

Wet- en regelgeving

De Europese Seveso III-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Het Brzo 2015 is per 8 juli 2015 van kracht. De Regeling risico's zware ongevallen (Rrzo) is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Het Brzo 2015 gebruikt de volgende nieuwe begrippen:

  • Lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting)
  • Hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting)
  • Nieuwe, bestaande en andere inrichting

Een nieuwe inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in het bedrijf Brzo wordt.

Een andere inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in regelgeving (bv nieuwe indeling CLP) Brzo-plichtig wordt of waarvoor een andere drempelwaarde van toepassing wordt.

Het verschil wordt gemaakt, omdat er in het Brzo 2015 verschillende termijnen zijn opgenomen voor de exploitanten om aan hun verplichtingen te voldoen.

Seveso-richtlijn (Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de)

Met de wijziging van de Seveso III-richtlijn is aangesloten bij de nieuwe stoffenclassificatie (REACH en CLP-verordening). Bovendien is de Seveso III-richtlijn ook geactualiseerd op onderdelen als openbaarheid van informatie, inspecties en de uitwisseling van informatie met de Commissie.

Het doel van de Seveso III-richtlijn is:

  • de preventie van zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn
  • het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bevolking te beschermen tegen rampen en zware ongevallen
  • de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken als zich een zwaar ongeval voordoet
  • dat lering wordt getrokken uit zware ongevallen
  • internationale uitwisseling van informatie over zware ongevallen die aanleiding kunnen geven tot verbeteringen van de uitvoering en eventueel tot aanpassing van de richtlijn

Reikwijdte en eisen aan bedrijven

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso III) bepalen of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt. Ook bepaalt deze bijlage of het gaat om een lage- of hogedrempelinrichting.

Door de nieuwe indeling van stoffen en mengsels kunnen bedrijven die tot dusver geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo 2015 vallen. Of andersom. Verder kan voor een Brzo-bedrijf een andere drempelwaarde van toepassingen worden. Om te bepalen of er door Brzo 2015 veranderingen kunnen zijn in de aanwijzing van Brzo-bedrijven kunt u onderstaand schema gebruiken.

Visio wijzigingen brzo2015_mvdmLiBV5


Zie ook