Wat is BBT

Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

Waar staat informatie over technieken en maatregelen?

BBT kan in rijksregels staan, zoals algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) zoals het Activiteitenbesluit. BBT moet daarnaast worden opgenomen in omgevingsvergunningen milieu of maatwerkbesluiten in het kader van het Activiteitenbesluit.

De definitie in de Nederlandse wetgeving staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 1.1 lid 1, zie kader onder).

Deze pagina's gaan over wat BBT is. Andere pagina's beschrijven wanneer en hoe BBT moet worden toegepast.

BBT definitie Wabo

voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken,

die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn;

daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.