Overige wettelijke BBT-documenten

Hier geven we een overzicht van wettelijke BBT-documenten die beschrijvingen geven van BBT. Dit zijn andere documenten dan die genoemd staan in de bijlage bij de Ministeriële regeling omgevingsrecht (bijlage bij Mor).

BBT staat voor Beste Beschikbare Technieken. BBT kan in de wetgeving zelf staan of vanuit de wetgeving zijn voorgeschreven.

Wetgeving is op BBT-niveau

De wetgever zorgt ervoor dat Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en Ministeriële regelingen op BBT-niveau zijn en blijven (Wet milieubeheer artikel 8.40).

Zo kunnen overheid en bedrijven er van uit gaan dat de voorschriften in AMvB's op BBT-niveau zijn. Meestal staat in de wetgeving het BBT-doel aangegeven, maar niet altijd het middel of de maatregel.

Wetgeving geeft BBT doel en middel

Het Activiteitenbesluit geeft bijvoorbeeld voor een bepaalde activiteit een maximale stofemissie als doel. In de bijbehorende Activiteitenregeling staan dan de BBT-maatregelen, de concrete 'erkende' en verplichte maatregelen om aan dit doel te voldoen.

Een ander voorbeeld zijn de erkende energiebesparende maatregelen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Wetgeving schrijft BBT als doel voor

Soms staat in de wetgeving wel het BBT-doel aangegeven, maar niet het middel of de maatregel.

Bijvoorbeeld de maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof van het Besluit emissiearme huisvesting. Hoe een bedrijf aan dit doel voldoet mag het zelf weten. Wel zijn hiervoor wettelijke hulpmiddelen beschikbaar.

Voor IPPC-installaties is het gebruik van BBT-conclusies verplicht, al zijn de BBT-conclusies niet afzonderlijk aangewezen in de Nederlandse wetgeving. Deze verplichting volgt uit artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (zie verder Handleiding).

Indirect aangewezen normen

In verschillende AMvB's wordt het gebruik van bepaalde (meet)normen verplicht gesteld. Indirect is er daarmee sprake van wettelijk aangewezen normen.

Een dergelijke verwijzing in de wetgeving noemen we een dwingende verwijzing. Er is sprake van een dwingende verwijzing in regelgeving in twee gevallen:

  • als het verplicht is aan de norm te voldoen
  • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waar naar wordt verwezen

Sinds 1 januari 2016 zijn nationale NEN-normen, waarnaar de regelgeving dwingend verwijst, kosteloos in te zien. Dit kan na het aanmaken van een gratis account via het portaal NEN Connect.

Meer informatie:


BBT definitie Wabo

voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken,

die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn;

daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.