Stedelijk waterplan

De gemeente legt haar visie op haar gemeentelijke watertaak vast in het stedelijk waterplan. Het waterplan is geen verplicht document. In het stedelijk waterplan staan de functies van het stedelijk water in hun onderlinge samenhang.

Stedelijk waterplan

In het stedelijk waterplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • visie op het stedelijk waterbeheer, gebaseerd op het bestemmingsplan en de stedelijke ontwikkeling
 • vaststelling van subfuncties van watergangen met daaraan gekoppelde doelen
 • aanpak van diffuse emissies
 • aanpak van waterketenaspecten
 • doelen voor afkoppelen van verhard oppervlak
 • retentie van regenwater
 • beheer van het grondwater
 • duurzame inrichting en beheer van watergangen en waterpartijen
 • invulling van duurzaam waterbeheer via flexibel peilbeheer
 • overzicht verantwoordelijke organisatie voor de verschillende beheersaspecten
 • betrekken van burgers bij het stedelijk water
 • onderbouwde wijze waarop water als belangrijk mede ordenend element bij nieuw- of herbouwplannen wordt ingezet
 • programma van maatregelen

Het stedelijk waterplan heeft geen juridische status en is in die zin niet verplicht. Het waterplan kan ook een onderdeel zijn van de visie van de gemeente over klimaatadaptatie. Onder de Omgevingswet, die in ontwerp is, komen deze onderwerpen in de omgevingsvisie.

In het stedelijk waterplan staat ook hoe de gemeente omgaat met afvalwaterlozingen in het buitengebied. De gemeente kan riool aanleggen of andere voorzieningen treffen. Hiervoor is in 2008 een handleiding gemaakt: Gebiedsgericht beleid voor lozingen van hemelwater en grondwater (pdf, 1.7 MB).

Samenwerking

Bij het opstellen van het stedelijk waterplan zijn waterschappen, provincie en burgers betrokken.

Regionaal wordt naast het stedelijk waterplan vaak een integrale afvalwaterketenvisie opgesteld. Deze visie wordt door waterschappen in samenspraak met meerdere gemeenten en de provincie opgesteld.

Afvalwaterakkoord

De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor een goede inzameling en zuivering van het afvalwater. (Volgens artikel 3.8 Waterwet). Afspraken over hoe men het rioolstelsel samen beheert staan in een afvalwaterakkoord. Hiermee worden verschillende doelen nagestreefd, zoals:

 • Het verzorgen van de diensten voor de burger tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Het verminderen van lozingen op het oppervlaktewater.
 • Een efficiënte, doelmatige en transparante bedrijfsvoering en uitvoering van taken.

Gemeentelijk rioleringsplan

De afspraken die in dit plan staan op gebied van afvalwater moet men nog verankeren in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit is niet alleen een wettelijke vereiste. Het is ook van belang voor de informatiebehoefte van de waterbeheerder. Vanuit waterkwaliteitsbeheer is het van belang informatie te hebben over locatie en de mogelijke vuilvracht van overstorten en hemelwateruitlaten.