Chemische waterkwaliteitsdoelen

Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit is een belangrijk doel van het waterbeheer. Diverse wetten en besluiten, zoals de Waterwet en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (hierna: Bkmw 2009), bevatten bepalingen om dit doel te bereiken. De eisen vloeien voort uit Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water met daar onder de Richtlijn Prioritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn.

In het Bkmw 2009 zijn milieukwaliteitseisen opgenomen waaraan de kwaliteit van het water in Nederland moet voldoen. Deze doelen zijn voor oppervlaktewaterlichamen onderverdeeld in het behalen van een goede ecologische toestand en een goede chemische toestand. Voor grondwaterlichamen zijn milieukwaliteitseisen voor een goede chemische toestand opgenomen. Het gaat hierbij om in het Nationaal of Regionaal Waterplan aangewezen oppervlakte- en grondwaterlichamen. Daarnaast bevat het Bkmw 2009 milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor het winnen van drinkwater.

Oppervlaktewaterlichaam

Bijlage I van het Bkmw 2009 beschrijft de goede chemische toestand voor oppervlaktewaterlichamen. In die bijlage staan de milieukwaliteitseisen uit de Richtlijn Prioritaire Stoffen (een dochterrichtlijn die is vastgesteld op grond van de KRW). Ook geeft de bijlage aan wanneer de milieukwaliteitseis moet zijn verwezenlijkt (resp. 2015, 2021, 2027).

Grondwater

Bijlage II van het Bkmw 2009 bevat de milieukwaliteitseisen voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen. Deze bestaan uit grondwaterkwaliteitsnormen en drempelwaarden. Grondwaterkwaliteitsnormen zijn Europees vastgestelde normen voor nitraat en de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze normen staan in tabel 1 van bijlage II van het Bkmw 2009. Drempelwaarden zijn kwaliteitsnormen die de lidstaten zelf vaststellen, per grondwaterlichaam. Nederland heeft voor zes stoffen drempelwaarden vastgesteld: chloride, nikkel, arseen, cadmium, lood en totaal-fosfor. Zie tabel 2 van bijlage II van het Bkmw 2009. De drempelwaarden in deze bijlage zijn per 1 januari 2016 gewijzigd (Stb. 2015, 394) door een nieuwe afleidingsmethodiek.

Drinkwater

Daarnaast bevat bijlage III van het Bkmw 2009 de milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor het winnen van drinkwater. Deze bijlage is per 1 januari 2016 gewijzigd (Stb. 2015, 394) en in overeenstemming gebracht met de kwaliteitseisen voor water die de Drinkwaterwet stelt.

Fasering of doelverlaging

De KRW biedt uitzonderingsmogelijkheden, zoals fasering (later halen) van de doelen (naar 2021 of 2027) of doelverlaging. In de waterplannen wordt voor elk waterlichaam aangegeven of (en zo ja, waarom) er gebruik wordt gemaakt van één van de uitzonderingsmogelijkheden. Voor rijkswateren is dit gebeurd in het BPRW 2016-2021. Voor regionale wateren in de regionale waterplannen van de provincies.