Delta-aanpak waterkwaliteit

Het doel van de Delta-aanpak waterkwaliteit is voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Daarbij ligt de focus op het beperken en tegengaan van nutriënten/mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater.

De Delta-aanpak waterkwaliteit is een programmatische aanpak die ondersteund wordt door alle organisaties uit de Stuurgroep Water, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

De Delta-aanpak gaat uit van het lopende beleid:

  • de Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 van de Kaderrichtlijn Water
  • het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • de tweede Nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde groei, duurzame oogst’
  • de uitvoering van vijf convenanten onder het Deltaplan Zoetwater.

Partijen zetten zich in voor een verbetering van de waterkwaliteit. Dit doen ze vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen acties, en ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel.

Meer informatie over de Delta-aanpak waterkwaliteit vindt u op Helpdeskwater.nl.