Historie kwaliteitscriteria

Een samenvatting van hetgeen er tussen 2002 en nu op dit gebied is gebeurd.
Van Procesverloop Professionalisering van de milieuhandhaving naar Professionalisering Omgevingsrecht.

Ontwikkelingen 2013

Begin 2013 startte voor de kwaliteitscriteria een tweejarig implementatietraject dat gezamenlijk is opgezet door provincies en gemeenten. Vanaf 16 janauri 2013 is voor VTH-organisaties (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), de zelfevaluatietool kwaliteitscriteria beschikbaar. Het betreft vooral gemeenten, provincies, RUD's en samenwerkingsverbanden. Deze tool kunnen ze invullen om voor zichzelf te bekijken hoe hun organisatie zich verhoudt tot de vastgestelde kwaliteitscriteria.

Alle VTH-organisaties worden verzocht om te beginnen met een startmeting via de zelfevaluatietool. De organisatie krijgt door het invullen van de tool inzichtelijk hoe ze voldoet aan de kwaliteitscriteria en wat eventuele verbeterpunten zijn. Op basis van de uitkomsten kan vervolgens een verbeterplan opgesteld worden en hier uitvoering aan worden gegeven. Tot aan het eind van het 1e kwartaal van 2015 is er gelegenheid om te zorgen dat die verbeteringen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Ontwikkelingen 2012

De set kwaliteitscriteria (2.0) werd aangepast in 2012. Ook is aangesloten bij andere lopende projecten, zoals Programmatisch handhaven. Begin oktober zijn de kwaliteitscriteria (pdf, 2.1 MB) opgeleverd. De criteria hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de organisatie als de kwaliteit van de medewerkers. De set maakt inzichtelijk welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers, mogen verwachten van de VTH-taken.

Ontwikkelingen 2011

De set kwaliteitscriteria (2.0) was niet altijd even duidelijk en leidde bij toetsing tot discussie. De stand van zaken van de RUD-vorming per medio augustus 2011: Er komen tussen de 27 en 30 Regionale UitvoeringsDiensten, RUD's. In meerdere provincies zijn er zogenaamde witte vlekken (gemeenten die niet meewerken of niet het basistakenpakket inbrengen). Sommige RUD's willen niet met de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) werken. De nieuwe ijkmomenten voor alle provincies zijn:

  • 1 oktober 2011: concrete stappenplannen zijn gereed, gericht op realisatie van de RUD's per uiterlijk 1 januari 2013, met expliciete aandacht voor de (organisatie en inrichting van de) handhaving en de afstemming met het OM en de waterschappen;
  • 1 januari 2012: missie, visie, bestuursconcept, structuur op hoofdlijnen, de (inrichting en organisatie van de) handhaving en de borging van de afstemming met het OM en de waterschappen zijn voor iedere RUD bestuurlijk vastgesteld.

Ontwikkelingen 2010

De uitvoering van de package deal gebeurt voorzichtig en soms is het moeizaam manoeuvreren tussen de verschillende betrokken partijen. Alle partijen willen rekening houden met hun achterban. Desondanks is de toon van het begin 2010 gevoerde bestuurlijke overleg tussen UvW, IPO, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de ministers van Justitie en VROM over de uitvoering van de package deal positief. Bij het bestuurlijk overleg (verslag) wordt geconstateerd dat we nu de overstap kunnen maken van de fase van ontwikkeling naar de fase van uitwerking en implementatie.

In het Bestuurlijk Overleg van 24 juni 2010 (verslag) is vastgesteld dat door verschillende oorzaken het bottom up proces sinds maart 2010 minder voorspoedig verloopt dan gewenst. Het aannemen van de motie Boelhouwer in de Tweede Kamer (TK) heeft dan misschien wel het beeld ontkracht dat wettelijke borging van de RUD's voorgoed van de baan zou zijn, maar de inmiddels heropende of nieuw gestarte discussies werden er niet mee gestopt. Tijdens het BO is geconcludeerd dat er bestuurlijk geen belemmeringen meer zijn voor de vorming van RUD's. Na langdurige onderhandelingen het basistakenpakket definitief vastgesteld.

Op 1 oktober trad de Wabo met bijbehorend Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking, voor de voortgang van de professionalisering van de Handhaving is met name Hoofdstuk 7 van belang. De set kwaliteitscriteria (2.0) was niet altijd even duidelijk en leidde bij toetsing tot discussie. In 2010 zijn de output- en outcomecriteria ontwikkeld voor VTH-taken.

Ontwikkelingen 2009

In de loop van 2009 werd door betrokken organisaties met de kwaliteitscriteria van het Bor proefgedraaid. In juni kwam tussen VNG, IPO en het Rijk de Package deal tot stand. Vanwege felle oppositie van gemeenten en het ontbreken van politieke steun in de Eerste Kamer (EK) en Tweede Kamer (TK) voor een (al te) directieve opstelling van het Rijk, deed het kabinet na de presentatie van het eindbeeld eind 2008, een aantal concessies. In de Package deal zijn afspraken gemaakt over de vorming van de RUD's, kwaliteitscriteria, verdere decentralisatie van bevoegdheden en wettelijke borging van de uiteindelijke resultaten. Provincies voeren de regie op het proces van RUD-vorming.

Een deel van de afspraken ging over het hebben van kwaliteitscriteria voor de uitvoering. Voldoen aan deze kwaliteitscriteria draagt bij aan een betere uitvoering van de VTH-taken en een onafhankelijke en professionele overheid. Eind 2009 kwam de eerste set kwaliteitscriteria (versie 2.0) beschikbaar. Deze was opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk.

Ontwikkelingen 2008

Eind 2008 schetste het kabinet Balkenende IV in reactie op verschillende adviezen (Oosting, Lodders, d'Hondt, Mans) een gewenst eindbeeld van de uitvoering van het omgevingsrecht. Hierin was onder andere de vorming van een beperkt aantal (25) Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's) opgenomen die geografisch congruent zijn aan de veiligheidsregio's. Deze diensten werken als shared services voor de ‘ingelegen' gemeenten en provincies. Doel hiervan: bundeling van kennis en kunde, betere afstemming OM/Politie en Bestuur, betere uitwisseling van toezichtinformatie.

Meer historie (vanaf 2002) en bijbehorende documenten.