Criteria voor kritieke massa

Professionele kwaliteit van uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dat is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is ingewikkeld. Kwaliteitscriteria maken de uitvoering van deze regelgeving eenduidiger. Doel is om de uitvoering  inzichtelijker en meer voorspelbaar te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.

Vakmanschap bevordert kwaliteit

Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Organisaties en medewerkers die aan deze criteria voldoen moeten in de kern in staat zijn om producten af te leveren met de gewenste kwaliteit.

Met de kwaliteitscriteria voor kritieke massa kan een antwoord gegeven worden op de volgende vraag: Is een organisatie en zijn de medewerkers in  staat om de taken en onderliggende operationele activiteiten uit te voeren? Gelet op de minimaal benodigde deskundigheid voor de uitvoering van deze taken en de continuïteit daarvan. In dit hoofdstuk staan de criteria van de kritieke massa, mede aan de hand van enkele spelregels die voor de organisaties gelden.