1. Case-managen

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuis horen. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of een eenvoudige situatie.
  1. Uitvoeren toets op volledigheid
  2. Organiseren / begeleiden van overleg met de aanvrager (vooroverleg)
  3. Bewaken proces, integraliteit van de aanvraag
  4. Inschakelen vakdisciplines
  5. uitzetten adviesaanvragen aan wettelijke adviseurs
  6. Besluit (laten) samenstellen en coördineren