10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

  1. Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings - of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
  2. Beoordelen wel / niet meewerken aan een initiatief en planologische medewerking.
  3. Maken van een keuze voor het geëigende juridische / planologische instrument per initiatief (afwijkingsbesluit of een andere planvorm / besluit op basis van de Wabo of Wro).
  4. Voorbereiden, motoveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.
  5. Doorlopen van bezwaar -, en beroepsprocedures (inclusief RvS) naar aanleiding van een afwijkingsbesluit.