19. Bodem, bouwstoffen, water

Onderstaande activiteiten 2 en 3 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij. Op voorwaarde dat de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over de volgende deskundigheidsgebieden:

 • Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
 • Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
 • Toezicht en handhaving bodem, en
 • Ketentoezicht

Activiteiten

 1. Onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit een Bodeminformatiesysteem (BIS).
 2. Ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening en toezicht en handhaving, waaronder:
  - laten uitvoeren, begeleiden bij en toetsen/controleren van bodemonderzoek/lozingsonderzoek
  - beoordelen bodembeschermende voorzieningen (als dit van toepassing is voor lozingenonderzoek)
  - uitvoeren van het grondstromenbeheer in het kader van het besluit bodemkwaliteit
  - beoordelen (aanvragen) grondwateronttrekking, verlenen van de vergunning en uitvoeren toezicht en handhaving
  - beoordelen (aanvragen) koude-warmte opslagsysteem
  - beoordelen bodemsanering (noodzaak en plan), bodemonderzoek laten uitvoeren.
 3. Adviseren in het kader van een eenvoudig "afwijkingsbesluit" beoordelen bodemkwaliteit vanuit een oogpunt van volksgezondheid.
 4. Adviseren in het kader van een complex "afwijkingsbesluit", beoordelen geohydrologische situatie in relatie tot beoogde functie, beoordelen effecten van beoogde functies op waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid.