2. vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of een eenvoudige situatie.

1. Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

a. controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;

b. toetsen van bouwaanvragen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit;

c. toetsen van bouwaanvragen aan bouwbesluit en bouwverordening;

d. opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten;

e. verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving;

f. beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning.

2. Inhoudelijk input leveren voor vooroverleg, overleg adviseurs en beoordelen zienswijzen en bezwaren bij het bouwen van een bouwwerk en/of planologische ontheffing bij gebruik gronden en bouwwerken.

3. Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffing voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit)

a. beoordelen aanvraag;

b. opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten

4. Beoordelen melding voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken

a. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere geldende kaders;

b. beoordelen wanneer specialisten (slopen, monumenten e.a.) moeten worden ingeschakeld;

c. opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten

d. Inhoudelijk input leveren voor vooroverleg, overleg adviseurs en beoordelen zienswijzen en bezwaren.