8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

  1. (Procedureel) beoordelen van vergunningaanvragen.

  2. Adviseren over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht.

  3. Adviseren dan wel opstellen van (gedoog) beschikkingen ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo.

  4. Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota‟s en vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan.