Afwegingen bij vermalen afvalstoffen

Vermalen van afvalstoffen gebeurd om te verkleinen om daarna de afvoer makkelijker te maken.

Er bestaan systemen waarbij het vermalen afval wordt opgeslagen in containers en dan wordt afgevoerd. Eventueel met een decontaminatiestap zodat afval minder risico vormt bij transport.  Afvoer van het vermalen afval kan ook plaatsvinden via de riolering.

Het riool is daarvoor in eerste instantie niet bedoeld voor de afvoer van ander afval dan huishoudelijk afvalwater. Er moet worden afgewogen of de afvoer via riolering in strijd is met artikel 10.5 van de Wm en het gevoerde afvalbeleid. Hierbij vindt er geen zuivering van afvalwater binnen de zorginstelling plaats.

Afwegingen die gemaakt kunnen worden bij vermalen van stoffen en afvoer naar riolering, zonder eigen zuivering.

 1. Het vermalen van bedpannen, urinalen en in het riool brengen is in strijd artikel 10.29 a Wm. Bedpo’s en urinalen worden gebruikt om een deel van het huishoudelijk afvalwater op te vangen en op ander moment in het riool te brengen. Het is altijd gebruikelijk geweest bedpannen te reinigen. Dit levert alleen huishoudelijk afvalwater ten gevolge van menselijk stofwisseling op. Urinalen en bedpo’s gemaakt van bioplastics/ karton worden vermalen en tegelijk in het riool gebracht. De bedpannen veroorzaken ongetwijfeld verontreiniging en het vermalen daarvan waarschijnlijk ook afvalwater, dus onder a).
 2. De verontreiniging van het afvalwater wordt niet beperkt, het wordt zelfs meer verontreinigd.
 3. Lozing van vaste afvalstoffen via de natte stroom is niet toegestaan op basis van het uitgangspunt om stromen gescheiden te houden.
 4. Het gebruik en vermalen van afvalstoffen bioplastics kan een hoger risico op verstopping van het bedrijfsriool betekenen. De vermalen pulpproducten worden afgevoerd via de bedrijfsriolering naar het openbaar afvalwaterstelsel en vervolgens gezuiverd in de RWZI. Er ontstaat een afvalwaterstroom waarin minder water voorkomt. Dit kan een extra belasting voor het rioolstelsel inhouden. Het afvalwater kan moeilijker verpompt worden en de kans op verstoppingen neemt toe.
 5. Doordat alle materialen (incontinentiemateriaal, bedpo) die medicijnresten kunnen bevatten naar het riool worden gebracht wordt de concentratie medicijnresten in het afvalwater groter. Het vuilwaterriool wordt meer belast door de hogere vuilvracht. De rioolwaterzuivering wordt ook meer belast.
 6. Er wordt minder afvalwater geproduceerd bij het vermalen van Bedpo's etc dan bij het spoelen van deze materialen .[1]
 7. Het vermalen van voedingsmiddelen is in het activiteitenbesluit verboden. Dit staat in hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.1 het bereiden van voedingsmiddelen. In artikel 3.1.31 staat in lid 3. “Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd”.
 8. Het brengen van andere materialen in het riool zoals operatiekleding, verbandmiddelen is in strijd met artikel 10.19a Wm.
 9. De voordelen voor een zorginstelling die genoemd worden is een kleiner risico op besmetting van ziektes door minder transport op de afdeling
 10. Voor het stimuleren van een transitie naar een circulaire economie wordt afvalpreventie, het beperken van voedselverspilling en het zoveel mogelijk scheiden van materialen ten einde zoveel mogelijk te behouden voor hoogwaardig hergebruik, noodzakelijk geacht. Dit betekent dat een integraal afvalsysteem een nuttige aanvulling kan zijn, maar dat voorkomen moet worden dit een aanzuigende werking heeft op de hoeveelheid afval. Bewust omgaan met grondstoffen is een belangrijk speerpunt van de circulaire economie en het beeld van een wegwerpmaatschappij past daar niet bij.
 1. Door het mengen toe te staan ontstaat er een gemakkelijke manier om zich in het ziekenhuis te ontdoen van afvalstoffen. Dit kan een aanzuigende werking hebben waardoor materialen die hoogwaardiger toegepast kunnen worden allemaal in de vermalingsinstallatie verdwijnen.
 2. Door het mengen van bepaalde stromen toe te staan wordt de minimum standaard van die bepaalde stromen niet behaald. Voorbeeld hiervan kunnen zijn: resten medicijn en glas.

De volgende argumenten gelden om het mengen van andere afvalstoffen met SZA en elkaar wel toe te staan.

 1. Het mengen gebeurt in een vermaler en daarna is er geen contact meer van mensen met de gevaarlijke afvalstoffen. Dit bevordert de hygiëne in het ziekenhuis.
 2. De riolering en de RWZI kunnen extra belasting aan.

[1] Evaluatierapport Pharmafilter 2011 - STOWA: pagina 33: kosten verbruik pospoelers: € 17.390 per jaar (waterverbruik, het stroomverbruik, de kosten van reinigings- en glasmiddel en de kosten van het opwarmen van het gebruikte heet water (tot 90° Celsius. Kosten Tonto: € 2.250 per jaar (inclusief waterverbruik, stroomverbruik en de kosten van reinigingsmiddel).