Vervallen onderdelen hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

Lozingen van afvalwater die niet vanuit inrichtingen plaatsvinden worden geregeld op basis van hoofdstuk 10 van de Wm. Binnen dit hoofdstuk zijn een aantal belangrijke onderdelen vervallen.

Opheffing lozingsverbod artikel 10.30 Wm

Tot 25 april 2013 was een lozingsverbod in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer opgenomen om afvalwater buiten bedrijven afvalwater te lozen op vuilwaterriool. Deze verbodsbepaling is met staatsblad 144/145 artikel 2.9 onder F ingetrokken. In het artikel stond een verbod op het lozen van afvalwater op een hemelwaterriool.

De lozingen zijn nu geregeld in verschillende besluiten:

  • In het Activiteitenbesluit voor afvalwater lozingen vanuit bedrijven op vuilwaterriolering.
  • In het Besluit lozen buiten inrichtingen voor lozingen op riolering, op straat, in het veld, door particulieren of bedrijven.
  • In het Besluit lozen huishoudens voor lozingen vanuit huishoudens.

Dit zijn ook de besluiten die in Artikel 10.32 Wm worden genoemd om lozingen te reguleren. Deze besluiten bestrijken qua werkingssfeer alle lozingen op het riool, zowel vuilwaterriool als andere rioolstelsels. In feite is het wettelijk verbod van artikel 10.30 Wm verplaatst naar AMvB-niveau, wat meer flexibiliteit biedt. Het verwijderen van artikel 10.30 Wm heeft wel gevolgen voor ontheffingen die gemeenten hebben gegeven om lozen op grond van artikel 10.63 Wm. Die grond voor ontheffingen is vervallen, dus de ontheffingen zelf ook. Voor lozingen waar voorheen een ontheffing voor was aangevraagd moet nu maatwerk aan de gemeente worden gevraagd.

Individuele "ontheffing" art. 10.63 Wm

Het verlenen van een ontheffing op basis van artikel 10.63 wm kan niet meer. Met de komst van het Besluit lozen buiten inrichtingen, per 1 juli 2011, is dit artikel vervallen. In artikel 2.2 van het Besluit Lozen buiten inrichtingen is bepaald dat lozingen in rioolstelsels verboden zijn. Behalve als ze wel geregeld zijn in dit besluit. Dit geldt ook voor de lozingen in hemelwater- en ontwateringstelsels.

Nu kan het bevoegde gezag via een maatwerkbeschikking van dit besluit een ontheffing van het verbod geven.