Vervallen Algemene regels over lozingen

Een aantal besluiten, zijn ingetrokken nadat ze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen:

 • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij regelde lozen in het oppervlaktewater. Dit besluit was gebaseerd op de Waterwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  Het was van toepassing op het lozen van agrarische activiteiten in oppervlaktewater (binnen en buiten inrichtingen). De activiteiten die eerder waren geregeld in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en in het Lozingenbesluit bodembescherming kunnen ook buiten inrichtingen plaatsvinden. Het gaat om aspecten voor het lozen in en op de bodem en lozen in een oppervlaktewaterlichaam. Door deze activiteiten in het Activiteitenbesluit op te nemen is de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten die ook buiten de inrichting kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op weilanden of akkers die geen onderdeel zijn van een inrichting.
 • Besluit landbouw milieubeheer van toepassing op agrarische inrichtingen. Dit besluit regelde uitsluitend lozingen in rioolstelsels.
 • Besluit glastuinbouw was gebaseerd op de Wm en de Waterwet en regelde zowel de lozingen in het oppervlaktewater als lozingen in rioolstelsels.
 • Lozingenbesluit bodembescherming voor lozen op of in de bodem.

  Tot 1 januari 2013 was het lozen in en op de bodem voor lozingen geregeld in het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb).

  Voor lozingen in de bodem waarvoor via de Lbb ontheffing is verleend, geldt overgangsrecht (artikel 6.3, lid 1 Activiteitenbesluit). Voor deze lozingen in de bodem geldt dat de ontheffing wordt aangemerkt als een maatwerkvoorschrift gedurende de resterende termijn van de ontheffing. Is voor de activiteit het lozen in de bodem toegestaan in het Activiteitenbesluit? Dan is deze bepaling niet relevant. Het overgangsrecht geldt dus alleen voor lozingen in de bodem die in beginsel niet zijn toegestaan. Maar die wel met een maatwerkvoorschrift volgens artikel 2.2, lid 3 van het Activiteitenbesluit toegestaan zijn. Hierin hoeft geen termijn gesteld te worden. Dit was wel het geval met een ontheffing van het Lbb.

  Voor het lozen van brijn bij bedrijven met een gietwatervoorziening van ten minste 500 m3 geldt hierop een uitzondering. Was voor die bedrijven op 1 januari 2013 voor het lozen van brijn op de bodem een ontheffing verleend? Dan geldt een ontheffing als maatwerkvoorschrift tot 1 juli 2022.

 • Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor beperkt aantal lozingen in het oppervlaktewater.
 • Het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer
 • Lozingenbesluit Wvo vast objecten
 • Lozingenbesluit Wvo proefbronnering en bodemsanering
 • Lozingenbesluit bodembescherming (regels voor lozingen in de bodem)