Water en de Omgevingswet

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Het onderwerp 'water' in de Omgevingswet gaat bijvoorbeeld over waterkwaliteit, waterhoeveelheid (waterkwantiteit) en waterveiligheid. Ook gaat het over verschillende soorten water. Bijvoorbeeld grondwater of zwemwater. De waterpagina's op de website 'Aan de slag met de Omgevingswet' geven uitleg over:

  • wat het onderwerp inhoudt
  • welke instrumenten en activiteiten uit de Omgevingswet een rol spelen
  • wat de belangrijkste veranderingen zijn rond de komst van de Omgevingswet

Regulering per activiteit

Een belangrijke verandering in milieuregels voor bedrijven, is dat het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is losgelaten en vervangen door een regulering per activiteit. Het maakt daarbij niet meer uit of de activiteiten binnen of buiten een bedrijf plaatsvinden, plaatsgebonden zijn en hoe lang ze duren.