Stapsgewijs: uitgebreide procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een te verlenen vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De linker kolom geeft de procedurele fases weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de pagina overzicht: uitgebreide procedure Wabo vindt u in het kort alle belangrijke handelingen.

Aanvraag

Awb

Wabo

Inhoud
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Indiening
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Bevestiging
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Aanvraag buiten
behandeling laten
Basis - Resultaat
Verklaring van
geen bedenkingen
- Basis Resultaat

Ontwerp

Awb

Wabo

Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat
Terinzagelegging Basis Aanvulling Resultaat
Zienswijzen Basis Afwijking Resultaat

Beslissing op aanvraag

Awb

Wabo

Reactie op
zienswijze
Basis Aanvulling Resultaat
Beslistermijn en
beslissing op aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat
Terinzagelegging Basis - Resultaat

Beroep

Awb

Wabo

Inwerkingtreding Basis Afwijking Resultaat
Beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat

Hoger beroep

Awb

Wabo

Hoger beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - ResultaatAwb Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Deze bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. (Zie artikel 4:2, lid 1, Awb.) De aanvrager moet alle belangrijke gegevens overleggen. (Zie artikel 4:2, lid 2, Awb.)

Wabo Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Deze bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. (Zie artikel 4:2, lid 1, Awb.) De aanvrager moet alle belangrijke gegevens overleggen. (Zie artikel 4:2, lid 2, Awb.)

Resultaat Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Hij moet bovendien alle belangrijke gegevens overleggen.

Awb Aanvraag Indiening aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient men schriftelijk in bij het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag. (Zie artikel 4:1 Awb.) Een niet-bevoegd bestuursorgaan stuurt de aanvraag door en meldt dit aan de afzender. (Zie artikel 2:3 Awb.)

Wabo Aanvraag Indiening aanvraag

Men kan een aanvraag ook langs elektronische weg indienen. (Zie artikel 4.1 Bor.) De aanvraag dient men in bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert. (Zie artikel 3.1, lid 1, Wabo.)

Resultaat Aanvraag Indiening aanvraag

De aanvraag dient men schriftelijk of elektronisch in. Dit moet gebeuren bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert.

Awb Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronische aanvraag. (Zie artikel 4:3a Awb.)

Wabo Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het orgaan waarbij de aanvraag binnenkomt stuurt de aanvrager een bewijs van ontvangst. (Zie artikel 3.1, lid 2, Wabo.) Daarna stuurt het bevoegde gezag een bericht waarin staat dat het bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag en welke procedures gelden. (Zie artikel 3.1, lid 3, Wabo.)

Resultaat Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het bevoegde gezag bevestigt de ontvangst van de aanvraag en geeft de procedure weer.

Awb Aanvraag Aanvraag buiten behandeling

Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt. De aanvrager moet wel de gelegenheid krijgen de aanvraag aan te vullen. (Zie artikel 4:5, lid 1, Awb.)

Resultaat Aanvraag Aanvraag buiten behandeling laten

Het bevoegde gezag kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt.

Wabo Aanvraag VVGB

Het bevoegde gezag stuurt het bestuursorgaan, dat bevoegd is tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen, een exemplaar van de aanvraag. (Zie artikel 3.11, lid 1, Wabo.)

Resultaat Aanvraag VVGB

Het bevoegde gezag stuurt het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen een exemplaar van de aanvraag.

Awb Ontwerp Kennisgeving

Het bestuursorgaan geeft op geschikte wijze kennis van de beslissing op de aanvraag. (Zie artikel 3:12 Awb.)

Wabo Ontwerp Kennisgeving

Een kennisgeving en een mededeling moet men ook in de Staatscourant plaatsen en langs elektronische weg beschikbaar stellen als de wet dat voorschrijft. (Zie artikel 3.12, lid 2, Wabo.)

Resultaat Ontwerp Kennisgeving

Het bevoegde gezag geeft op geschikte wijze kennis van het ontwerpbesluit op de aanvraag.

Awb Ontwerp Terinzagelegging

Het bestuursorgaan legt alle belangrijke stukken ter inzage. (Zie artikel 3:11, lid 1, Awb.)

Wabo Ontwerp Terinzagelegging

Als burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag zijn, liggen deze stukken ook ter inzage in de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert. (Zie artikel 3.12, lid 3, Wabo.)

Resultaat Ontwerp Terinzagelegging

Het bevoegde gezag legt alle belangrijke stukken ter inzage.

Awb Ontwerp Zienswijzen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken. (Zie artikel 3:16, lid 1, Awb.) Alleen belanghebbenden kunnen dit doen. (Zie artikel 3:15, lid 1, Awb.)

Wabo Ontwerp Zienswijzen

Een ieder kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. (Zie artikel 3.12, lid 5, Wabo.)

Resultaat Ontwerp Zienswijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Awb Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijzen

Het bestuursorgaan beantwoordt de zienswijzen. Dit is een motivering van het besluit. (Zie artikel 3:46 Awb.) De motivering vermeldt het bestuursorgaan bij de bekendmaking van het besluit. (Zie artikel 3:47, lid 1, Awb.)

Wabo Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijze

Het bevoegde gezag betrekt bij de beslissing op de aanvraag de ingebrachte adviezen en naar voren gebrachte zienswijzen. (Zie artikel 2.14, lid 1, onder a, onder 4, Wabo.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijzen

Het bevoegde gezag betrekt bij de beantwoording van de zienswijzen alle belangrijke informatie. Deze beantwoording is een motivering van het besluit.

Awb Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op aanvraag

Het bestuursorgaan neemt het besluit uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. (Zie artikel 3:18, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan kan deze termijn verlengen. Het stelt de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen. (Zie artikel 3:18, lid 2, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb).

Wabo Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op aanvraag

De verlenging van de termijn waarbinnen het bevoegde gezag op de aanvraag beslist bedraagt ten hoogste zes weken. Deze termijn kan het bevoegde gezag hoogstens een keer verlengen als hij dit motiveert aan de aanvrager. (Zie artikel 3.12, lid 8, Wabo.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.

Awb Beslissing op aanvraag Kennisgeving

Het bestuursorgaan geeft op geschikte wijze kennis van de beslissing op de aanvraag. (Zie artikel 3:44 Awb.)

Wabo Beslissing op de aanvraag Kennisgeving

Een kennisgeving en een mededeling moet men ook in de Staatscourant plaatsen en langs elektronische weg beschikbaar stellen als de wet dat voorschrijft. (Zie artikel 3.12, lid 2, Wabo.) Het bevoegde gezag stuurt een afschrift van de beschikking naar de daarvoor relevante bestuursorganen en personen. (Zie artikel 6.13, lid 1, Bor.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Kennisgeving

Het bevoegde gezag geeft op geschikte wijze kennis van de beslissing op de aanvraag.

Awb Beslissing op aanvraag Terinzagelegging

Het bevoegde gezag legt de beslissing op de aanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage. (Zie artikel 3:44, lid 1, Awb.) Het gaat om alle belangrijke stukken. (Zie artikel 3:11, lid 1, Awb.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Terinzagelegging

Het bevoegde gezag legt de beslissing op de aanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage.

Awb Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking. (Zie artikel 3:40 Awb.)

Wabo Beroep Inwerkingtreding

Een beschikking via Afdeling 3.4 Awb treedt in werking de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. (Zie artikel 6.1, lid 2, onder b, Wabo.)

Resultaat Beroep Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

Awb Beroep Beroep

Na het doorlopen van Afdeling 3.4 Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. (Zie artikel 8:1, en artikel 7:1, lid 1, onder d, Awb.) Het beroep stelt men in bij de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na de terinzagelegging van het besluit. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 4, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)

Resultaat Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de rechtbank bedraagt zes weken.

Awb Beroep Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 2, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de bestuursrechter van de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

Wabo Beroep/HB Voorlopige voorziening

Bij diverse omgevingsvergunningen treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. (Zie artikel 6.1, lid 3, en lid 2, Wabo.) Voorwaarde is dat het verzoek moet zijn gedaan gedurende de beroepstermijn. (Zie artikel 6.1, lid 3, Wabo.)

Resultaat Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Awb Beroep/HB Relevante stukken en verweerschrift

Het bestuursorgaan stuurt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in. (Zie artikel 8:42, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Relevante stukken en verweerschrift

Het bevoegde gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Awb Beroep/HB Verschijning ter zitting

Het bestuursorgaan kan door de bestuursrechter worden opgeroepen. (Zie artikel 8:44, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegde gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep/HB Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken (na zitting) uitspraak. (Zie artikel 8:66, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak.

Awb HB Hoger beroep

Een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank. (Zie artikel 8:104, lid 1, onder a, Awb.) Het hoger beroep stelt men in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend werd. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 4, en artikel 6:24 en artikel 8:79, lid 1, Awb.) Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)

Resultaat HB Hoger beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken.

Awb HB Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 2, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)

Resultaat HB Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Resultaat HB Relevante stukken en verweerschrift

Het bevoegde gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Resultaat HB Verschijning ter zitting

Het bevoegde gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Resultaat HB Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak.