Handhaving

Onder handhaving van de (milieu)wetgeving wordt verstaan:

  • het door controle en door toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bevorderen dat algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften op milieugebied worden nageleefd.

Handhaving begint met het houden van toezicht. Toezicht is:

  • het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de eisen
  • het zich daarna vormen van een oordeel daarover
  • en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Het toezicht omvat een breed scala van activiteiten. Vaak in voorlichtende en adviserende zin. Hiervan gaat een belangrijk preventief effect uit. Als bij controles blijkt dat handelingen plaatsvinden die in strijd zijn met wet- of regelgeving,  dan kunnen handhavingsmiddelen worden toegepast. Het daadwerkelijk handhavend optreden.

Hoofdstuk 8 van de Waterwet regelt, in combinatie met hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de handhaving van de Waterwet.