Overzicht van lozingsactiviteiten en relevante regelgeving

In deze tabel staan activiteiten met mogelijke afvalwaterstromen. Naast de activiteit staat of een besluit of een watervergunning nodig is, om het afvalwater van die activiteit te mogen lozen. Een watervergunning is alleen nodig als voor het lozen op oppervlaktewater geen algemene regels bestaan.

Inhoud

De individuele webpagina's van de verschillende activiteiten geven specifieke uitleg over de wetgeving en de voorwaarden om te mogen lozen.

Overzicht activiteiten en regelgeving over lozen
Activiteiten Activiteiten-besluit Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozen huishoudens Water-Vergunning

Algemeen

Amalgaamafscheiders X
Asverstrooiing X X
Calamiteitenoefeningen X X X
Handelingen in het oppervlaktewater X X X
IBA'S X X X
Invulling zorgplicht X X X X
Lozen op een straatkolk X
Olieafscheiders X X
Vetafscheiders X X
Voorkeursvolgorde voor afvalwater X X X X

Agrarisch

Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen X
Behandelen gewassen X
Inwendig reinigen voertuigen agrarisch X
Reinigen en ontsmetten dierenverblijven X
Opslaan agrarische bedrijfstoffen X X
Spuiwater luchtwassysteem X X
Telen of kweken van gewassen in een gebouw X
Telen of kweken van gewassen in een kas X
Telen in de open lucht X
Uitwendig reinigen agrarische voertuigen, stallen gewasbeschermingswerktuigen X X
Wassen en spoelen bij melkwinning X
Zuiveren water gietwatervoorziening X

Biologisch afbreekbaar

Chemisch toilet legen X X X
Gemeentelijk lozen X
Horeca, kantines, ed. X X
Jachthavens X X
Jachten X
Huishoudelijk afvalwater X X X
Militaire oefeningen X
Slachten van dieren X X
Toiletwater van treinen X
Vetafscheiders X X
Voedingsmiddelen, Bereiden van X
Voedingsmiddelenindustrie X X
Zuiveringtechnisch werk (RWZI) X X

Hemelwater

Afvloeiend hemelwater X X X X
Op- en overslag goederen X X X

Grondwater en ander schoon water

Bodemenergiesystemen X X X
Bodemsanering en proefbronnering X X
Koelwater X
Ontwatering, bronnering X X X
Spoelen van zand en zeeoogst vanaf vaartuig X
Zandtransport X
Oppervlaktewater terugbrengen X

Reinigingswerkzaamheden

Industriële tankautoreiniging X
Inwendig reinigen transportmiddel X X
Open Bodemenergiesystemen X X X
Reinigen en ontsmetten dierenverblijven X X
Reinigen en wassen van textiel X X
Schoonmaak drinkwatervoorzieningen X
Wassen en spoelen bij melkwinning X
Werkzaamheden aan vaste objecten X X X

Inwendig reinigen of ontsmetten

Tanks of tankwagens X X
Voertuigen vervoer onverpakt vlees X X
Transport van dieren X X
Werktuigen waarin gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast X X
Veegwagens of vuilniswagens X X

Oliehoudendafvalwater

Garages, motorwerkplaatsen, tanken vaartuigen, X X
Autodemontage X X
Afleveren vloeibare brandstoffen, auto's, vrachtwagens en spoorvoertuigen.Tankstations X X
Onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen X X
Tankplaatsen voor werktuigen, bv. kranen X X
Wassen van motorvoertuigen X X
Olieafscheiders X X

Processen

Betonindustrie X X
Mechanisch bewerken van steen X X
Metaalbewerking X X
Ontwikkelen en afdrukken van foto's X X
Reinigen, lijmen en coaten van hout en kurk X X
Scheepswerven X
Textiel, Lijmen, coaten of veredelen van X X
Vellenoffset, rotatieoffset en flexodruk of verpakkingsdiepdruk X X
Zeefdrukken X X

Lozen vanuit recreatie- en sport

Gewasbeschermingsmiddelen bij sport en recreatie X
Jachthavens X X
Recreatieve visvijvers X X

Praktijkruimtes, laboratoria en ziekenhuizen

Tandheelkundige bewerkingen X X
Amalgaamafscheiders X
Laboratoria X X
Ziekenhuizen X X

Noten:

Voor de sector Metalektro staan in de databank milieumaatregelen afvalwater Metalektro de BBT maatregelen voor afvalwater. De databank geldt als checklist voor het voldoen aan BBT voor afvalwater.