Wind op zee

In 2020 moet 14% van het energieverbruik in Nederland duurzaam zijn. Windenergie is hier een vorm van en dat kan gewonnen worden op zee, Noordzee en Waddenzee, door er parken met windmolens te realiseren. Er nog wel ander vormen van energie die op zee gewonnen kunnen worden, maar zijn nog in ontwikkeling en bieden nog geen rendabele productie.

De overheid stimuleert de duurzame productie van elektriciteit en gas, onder andere met een kennis- en implementatieprogramma Duurzame energie in Nederland (DEN).

Werkprogramma ‘Nieuwe energie voor klimaat'

Windenergie op zee heeft grote potentie. Het kabinet heeft zijn ambitie voor de opwekking van duurzame energie neergelegd in het werkprogramma ‘Nieuwe energie voor klimaat' en het programma ‘Schoon en zuinig'.

Aangewezen windgebieden

Om de ambitie van duurzame energie in 2020 te realiseren wijst het rijk een aantal windgebieden op de Noordzee aan in het Nationaal Waterplan (pdf, 487 kB) (Borssele en IJmuiden). Andere vormen van duurzame energie op zee, zoals golfenergie en biomassa uit algen, lijken nu nog minder rendabel te zijn, maar bieden wellicht wel kansen in de toekomst.

Watervergunning

Voor het oprichten en instandhouden van een windmolenpark op zee is een watervergunning vereist op grond van artikel 6.13 Waterbesluit (gebruik van de Noordzee). Op de verlening van deze vergunningen zijn de Beleidsregels inzake toepassing Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone van toepassing.


Uw onderwerpen