Functietoekenning watersysteem

Voor het beheer is het veelal nodig dat uitdrukkelijk wordt bepaald welke functies het watersysteem vervult. Functietoekenning kan leiden tot een bepaalde inrichting of verdere ontwikkeling van het betreffende watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de functies zwemwater, drinkwaterwinning of vaarweg.

Functietoekenning kan ertoe leiden dat bepaalde normen van toepassing worden. Dergelijke normen richten zich tot de beheerder. Dit kan tot gevolg hebben dat de beheerder bepaalde activiteiten niet of slechts onder voorwaarden zal toestaan.

Voor het Nationaal waterplan is de functietoekenning geregeld in artikel 4.1, 3e lid van de Waterwet. De verplichte vastlegging van de functies van de regionale wateren is voor het Regionaal waterplan opgenomen in artikel. 4.4, 2e lid Waterwet.

Nationaal en Regionaal waterplan

Omdat functietoekenning sterk is verbonden met normstelling is de bevoegdheid hiervoor in de Waterwet alleen opgenomen voor de meer strategische plannen:

  • Nationaal waterplan
  • Regionaal waterplan

Aanvullende functietoekenning in een beheerplan is mogelijk als dit uitdrukkelijk is voorzien in het Nationaal waterplan (voor het beheerplan rijkswateren) of Regionale waterplan (voor de beheerplannen van de waterschappen).

Bevoegd gezag

Functietoekenning maakt onderdeel uit van de bevoegdheid tot vaststelling van:

  • Nationaal waterplan (onze ministers van Infrastructuur en Waterstaat en EZ)
  • Regionaal waterplan (Provinciale Staten).

Zie Handboek Water